Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Ledenblad |  Multimedia |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  Privacy |  Links

Home Hond Kopen Basisfokreglement

V.V.D.H.-Basisfokreglement

Reglement van toepassing vanaf 27 maart 2010
(geactualiseerd 08.08.2015)

Art.1. Dit reglement heeft als hoofddoel de verbetering van het fokniveau binnen de V.V.D.H. Door dit basisfokreglement voldoet de V.V.D.H., als WUSV-lidvereniging, aan haar verplichtingen inzake fok opgelegd in de WUSV-statuten. Bovendien kan de V.V.D.H. door het invoeren van dit reglement beter de belangen van de V.V.D.H.-fokkers en de kopers behartigen.

Art.2. De Commissie Kynologie (C.K.) is verantwoordelijk voor alle uitvoeringsmodaliteiten. Alle geschillen, problemen en aanpassingen vallen onder de bevoegdheid van de C.K., die zijn beslissingen en adviezen voor verdere behandeling overmaakt aan het Hoofdbestuur V.V.D.H. behalve het autonome beslissingsrecht van de C.K. voorzien in artikel 16.

Art.3. Dit fokreglement is van toepassing op alle V.V.D.H-leden die Duitse Herdershonden fokken. Deze worden verder in het reglement "V.V.D.H.-fokker(s)" genoemd. De V.V.D.H.-fokker kan ook opteren voor de titel van VVDH-keurfokker en moet dan bijkomend ook voldoen de strengere normen van het keurfokreglement.
Art.4. De V.V.D.H.-fokkers moeten een kennelnaam bezitten, geregistreerd bij de K.M.S.H.

Art.5. De V.V.D.H.-fokkers moeten de reglementen en instructies van de C.K. nauwgezet volgen. Alle dekmeldingen en geboorteaangiften moeten binnen de 14 dagen aan het secretariaat van de K.C., afdeling “Dekmeldingen”, worden gestuurd. De sterfte in een nest evenals het niet-dragend zijn van teven moet eveneens aan dit secretariaat worden gemeld.

Art.6. Voor ieder nest moeten stambomen aangevraagd worden bij de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (K.M.S.H). De nesten moeten binnen de 14 dagen na de geboorte van de pups aangegeven worden aan het secretariaat van de K.M.S.H. De betalingen aan de K.M.S.H. moeten stipt en tijdig uitgevoerd worden. De stambomen moeten zo vlug mogelijk aan de nieuwe eigenaar overhandigd worden.

Art.7. De V.V.D.H.-fokker moet elke nieuwe eigenaar van een pup een "V.V.D.H.-garantiecertificaat" aanbieden. Eventuele bijkomende garantie-clausules, overeen-gekomen tusssen de V.V.D.H.-fokker en de nieuwe eigenaar, worden in duidelijke termen op het document genoteerd. Betwistingen worden op verzoek van de V.V.D.H.-fokkers of de eigenaar behandeld door de C.K.

Art.8. Indien de nieuwe eigenaar van een pup geen lid is van de V.V.D.H., is de V.V.D.H.-fokker verplicht het bestaan van de V.V.D.H. te propageren door het overhandigen van de V.V.D.H.-infobrochure.

Art.9. De V.V.D.H.-fokker moet nestcontroleurs, aangeduid door de C.K., aanvaarden en behulpzaam zijn bij het tonen van het nest.

Art.10. De V.V.D.H.-fokker mag geen straffen opgelopen hebben in verband met de fok, uitgesproken door de V.V.D.H., W.U.S.V., K.M.S.H., K.K.U.S.H. of F.C.I.

Art.11. De fokdieren moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Alle fokreuen, ouder dan de leeftijd van 36 maanden, moeten een geldig WUSV-erkend aankeuringsbewijs bezitten. Vóór de leeftijd van 36 maanden moeten de fokreuen minstens voldoen aan de voorwaarden van Artikel 11. punt b.
 2. Alle fokteven moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • minstens de kwalificatie "GOED" behaald hebben op een tentoonstelling of clubmatch, gekeurd door een raskeurmeester voor Duitse Herdershonden ofwel de Fokselectiestempel KMSH behaald hebben;
 • HD-onderzoek door een WUSV-erkende HD-commissie: (A–B-C) of (A1-A2 - B1-B2- C1-C2) of (normal – fastnormal – nochzugelassen);
 • ED-onderzoek door een WUSV-erkende ED-commissie:
  • ED-beoordeling in SV-verband (normal – fastnormal – nochzugelassen) of
  • een Belgische ED-beoordeling, uitgevoerd vanaf 01.01.2007, met Belgische ED-beoordeling (ED-0 en ED-1);
 • DNA-test in SV-verband;
 • minstens een werkcertificaat IPO-1, SchH-1 of een gelijkwaardig certificaat, dat W.U.S.V.-erkend is;
 1. Inteelt, dichter dan 3-3, ook bij nestbroers en -zusters, is niet toegelaten.
Art.12. Om te bewijzen dat voldaan werd aan de voorwaarden opgelegd door artikel 11 a en b, moeten samen met de dekmelding volgende documenten aan het secretariaat van de Fok gestuurd worden:
 1. bewijs lidmaatschap V.V.D.H. van het lopend jaar;
 2. kopie van de FCI-stamboom met de stempels HD-ED-DNA op de stamboom (of ander officieel erkend document);
 3. kwalificatie tentoonstelling: een fotokopie van de kwalificatiekaart ofwel, voor de Fokselectie KMSH: een kopie van het selectiedocument voor zover de selectie-stempel niet vermeld is op de stamboom.
 4. africhting: fotokopie van het officiële werkboekje;
  • een fotokopie van de bladzijde met de identificatie van de hond en eigenaar.
  • een fotokopie van de bladzijden met de behaalde resultaten.
 5. Aankeuring: een kopie van het geldig keurbewijs. De aangekeurde honden moeten geen kopie van het werkcertificaat of de kwalificatie tentoonstelling bijvoegen.
Art.13. De V.V.D.H.-fokkers, die aan de voorwaarden van het basisfokreglement voldoen, krijgen per nest een attest met V.V.D.H.-reliëfmerk om bij hun 'Dek- en Geboorteaangifte' van de KMSH te voegen.
De K.M.S.H. verleent aan de houders van dit attest toelating om te fokken volgens de normen van de WUSV. Het attest wordt automatisch afgeleverd aan de VVDH-fokker na het indienen van de geboortemelding bij het secretariaat van de Fok.
De fokkers die geen attest bij hun 'Dek- en Geboorteaangifte' voegen vallen onder het KMSH-systeem (zie website K.M.S.H.).

Art.14. Leden van de V.V.D.H., eigenaars van een dekreu, in orde met het fokreglement, worden aanbevolen deze reu niet te laten dekken op teven, die niet voldoen aan het fokreglement, zelfs al zijn die teven eigendom van niet-V.V.D.H.-leden.

Art.15. V.V.D.H.-fokkers, die artikel 11 van dit fokreglement overtreden, worden automatisch uitgesloten van het recht op gebruik van de titel 'V.V.D.H.-fokker'.
Art. 15a. De fokkers, bedoeld in Art.15, hebben gedurende drie jaren, na het vrijwillig overtreden van dit reglement, geen recht op de titel 'V.V.D.H.-fokker'.
Art.15.b. Na verloop van de drie jaren kan de fokker, bedoeld in Art.15, opnieuw een aanvraag indienen voor het verwerven van de titel 'V.V.D.H.-fokker'. Deze aanvraag is te richten aan het secretariaat van de C.K.. De aanvraag wordt behandeld door de C.K.
Art.15.c. Fokkers, bedoeld in Art.15 kunnen evenwel slechts éénmaal een aanvraag doen tot het opnieuw bekomen van de titel van 'V.V.D.H.-fokker'. Zij dienen zich na goedkeuring van deze aanvraag stipt te houden aan deze fokreglementen. In gebreke blijven van het naleven van deze reglementen heeft als gevolg dat zij voorgoed uit de lijst van V.V.D.H.-fokkers geschrapt worden.

Art.16. Vooraleer een uitsluiting van de categorie V.V.D.H.-fokkers uitgesproken wordt, kan de betrokkene zich verdedigen voor de C.K. De C.K. neemt autonoom de beslissing om een V.V.D.H.-fokker al dan niet uit te sluiten van het recht op gebruik van de titel 'V.V.D.H.-fokker'.

Art. 17. De C.K. onderzoekt de gevallen van V.V.D.H.-fokkers, die handelingen plegen met de uiteindelijke bedoeling deze reglementen te omzeilen en beslist over de noodzaak van uitsluiting van de lijst van V.V.D.H.-fokkers.

Art.18. Fokkers die deze fokreglementen niet naleven:
 1. hebben geen recht hebben op de titel V.V.D.H.-fokker. Zij zullen bijgevolg deze titel nooit mogen gebruiken ter promotie of aankondiging van hun fokproducten;
 2. zullen geen aanspraak kunnen maken op vermeldingen van hun kennelnaam of geboortes onder deze kennelnaam in fokkers- of puppylijsten van de V.V.D.H. De V.V.D.H. zal hun kennelnaam derhalve ook nooit promoten;
 3. hebben geen recht op het V.V.D.H.-fokcertificaat, vermeld in Artikel 13;
 4. hebben geen recht op bijstand van de V.V.D.H. of C.K.
 5. worden niet opgenomen in het toekomstige ‘WUSV-Zuchtbuch’.
Art. 19. Elke nieuwe fokker, lid van V.V.D.H., wordt automatisch opgenomen in de lijst van V.V.D.H.-fokkers, en blijft recht hebben op deze titel zolang de reglementen stipt nageleefd worden.

©2009 - 2019 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden