Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Ledenblad |  Multimedia |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  Privacy |  Links

Home Disciplines Wandelsport Reglement

Reglement Wandelsport

Dit reglement werd aanvaard met eenparigheid der stemmen op de verenigingsraad van 10 september 2011

1. DE WANDELDAGEN

Art. 1. Wandeldagen mogen door de kringgroepen worden georganiseerd à rato van één wandeldag per jaar en per kringgroep.  Uitzondering wordt gemaakt voor de kringgroep die in hetzelfde wandeljaar tevens de Interwandeldag zou inrichten
Art. 2. Wandeldagen moeten worden aangevraagd bij de Commissie BWA/ Jeugd & Nieuwe Disciplines via de gewestraad. De Commissie BWA/ Jeugd & Nieuwe Disciplines verleent de toelating, rekening houdend met het advies van de gewestraad en met het algemene tijdschema van de V.V.D.H.- activiteiten. De toegestane wandeldag wordt in de V.V.D.H. - kalender gepubliceerd.
Art. 3. Aan de wandeldagen mag worden deelgenomen door alle V.V.D.H. - leden met hun Duitse Herdershond van minstens zes maanden oud. Die deelneming wordt als wandelactiviteit genoteerd. Begeleidende personen zonder hond mogen de deelnemers vergezellen. Aan dergelijke begeleiders wordt toegelaten honden van andere rassen mee te brengen.
 

2. DE INTERWANDELDAG

Art. 4. De Interwandeldag wordt in de V.V.D.H. slechts één maal per jaar ingericht. Hij wordt door de Commissie BWA/ Jeugd & Nieuwe Disciplines toegewezen aan een kringgroep die daartoe de aanvraag heeft ingediend aan de commissie via de gewestraad. De aanvraag moet in de maand september van het voorafgaande jaar bij de Commissie toekomen. De datum van de Interwandeldag is steeds op O.H.-Hemelvaart.
Art. 5. De inrichting van de Interwandeldag valt ten laste van de kringgroep die de toewijzing heeft bekomen en wordt ingericht in nauwe samenwerking met gans het gewest van de kringgroep. De Commissie B.W.A Jeugd & Nieuwe Disciplines superviseert de voorbereiding en het verloop van de Interwandeldag. De Interwandeldag wordt ingeschreven in de algemene V.V.D.H.-kalender.
Art. 6. Aan de Interwandeldag mag worden deelgenomen door alle bezitters van een Duitse Herdershond van minstens zes maanden oud. Die deelneming wordt als een wandelactiviteit genoteerd.. De deelnemers mogen worden begeleid door andere personen zonder hond. Aan dergelijke begeleiders wordt toegelaten honden van andere rassen mee te brengen.
 

3. DEELNEMERS

Art. 7. De deelneming aan de “wandeldag” geschiedt door inschrijving vooraf op een standaard formulier, of op de dag zelf. Beide mogelijkheden worden door de inrichtende kringgroep toegelaten.
Art. 8. De deelneming aan de “ Interwandeldag” geschiedt door inschrijving vooraf op een standaard formulier, of op de dag zelf. Beide mogelijkheden worden door de inrichtende kringgroep toegelaten.
Art. 9. Voor de deelneming aan een wandeldag en aan de Interwandeldag is zowel van de deelnemers als van de begeleidende personen een inschrijvingsgeld vereist. Dit bedraagt € 3,00.
Art. 10. De deelneming aan een wandeldag, een KKUSH wandeldag of een gelijkgestelde organisatie en aan een Interwandeldag worden genoteerd op de V.V.D.H.-wandelkaart. Deze wandelkaarten worden in de periode van januari tot en met april afgeleverd op de wandeldagen. Na deze periode kan men bij afwezigheid van een commissielid deze alsnog telefonisch of via e-mail aanvragen aan de Commissie.
Art. 11. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht door hun hond en henzelf.
Art. 12. Om als activiteit genoteerd te worden dient tenminste het 5km traject afgelegd te worden.
Art. 13. De deelnemer is verplicht zich tijdens de ganse activiteit behoorlijk te gedragen en zich strikt te houden aan de door de organisatoren gegeven richtlijnen.
Art. 14. Deelneming met zieke honden of met loopse teven is niet toegelaten. Het bewijs van inenting tegen de ziekte van Carré en tegen hondsdolheid moet desgevallend kunnen voorgelegd worden.

4. ORGANISATIE

Art. 15. De wandeldagen mogen worden ingericht, hetzij op een zaterdag, hetzij op een zon- of feestdag. De Interwandeldag wordt steeds ingericht op O.H.- Hemelvaartsdag. De wandeldag is beperkt tot één dag.
Art. 16. Het wandelen op die dagen is geen competitie. Hiermee rekening houdend bepaalt de inrichtende kringgroep het begin- en afsluituur van de wandelactiviteit. Ze houdt ook rekening met de toegankelijkheid van de wandelwegen, zodat iedere deelnemer aan bod komt.
Art. 17. Alle inkomsten van een wandeldag zijn ten voordele van de inrichtende kringgroep. Dit geldt eveneens voor de Interwandeldag. Op de inschrijvingsgelden is een taks van 0.62€ af te dragen aan de centrale kas van de V.V.D.H.
Art. 18. De inrichtende kringgroep zal voor deze activiteit zijn verzekeringspolis laten aanpassen zodat zowel de burgerlijke aansprakelijkheid als de gerechtelijke bijstand van de kringgroep en van de medewerkende functionarissen behoorlijk gedekt is.
Art. 19. De inrichtende kringgroep stippelt voor de wandeldag en de Interwandeldag een parcours uit van 5km en 10km. Hij zorgt voor een behoorlijke bewegwijzering en goede richtlijnen. De verkeersveiligheid mag niet uit het oog verloren worden.
Art. 20. De inrichtende kringgroep dient ervoor te zorgen dat alle nodige accommodaties worden voorzien, zoals: EHBO; bezemwagen; drinkemmers voor de honden; personeel voor secretariaat en controlepunten; een noodnummer voor dringende hulp voor zowel mens als hond, bij voorkeur te vermelden op controlekaart.
Art. 21. De inrichtende kringgroep draagt de verantwoording voor het juist invullen van de V.V.D.H.-wandelkaarten. Die kaarten worden voor juistheid door de wandelleider, die speciaal voor die dag door de kringgroep wordt aangeduid, ondertekend.
Art. 22. De inrichtende kringgroep geeft de deelnemers een aandenken en/of een attest.
Art. 23. Na de wandelactiviteit stuurt de inrichtende kringgroep zo snel mogelijk een alfabetische deelnemerslijst met namen, voornamen en adressen naar de Commissie BWA/ Jeugd & Nieuwe Disciplines. Verder sturen zij ook, zo snel mogelijk, het taksformulier T411 naar de commissaris Taksen.

5. WAARDERING VAN DE WANDELPRESTATIES

Art. 24.  Aan de wandelsport in de V.V.D.H. zijn wandelstandaarden verbonden: de bronzen; de zilveren; de gouden; de”grote”; de juwelen standaard; de bronzen; zilveren en gouden herder.
Art. 25. Om de BRONZEN STANDAARD te behalen moet de wandelaar in de loop van het beschouwde kalenderjaar hebben deelgenomen aan 4 wandeldagen + Interwandeldag of 6 wandeldagen.
Art. 26. Om de ZILVEREN STANDAARD te behalen moet de wandelaar tenminste 3 Bronzen Standaarden behaald hebben en in het beschouwde kalenderjaar hebben deelgenomen aan tenminste 5 wandeldagen + Interwandeldag of 7 wandeldagen.
Art. 27. Om de GOUDEN STANDAARD te behalen moet de wandelaar tenminste 3 Zilveren standaarden behaald hebben en in het beschouwde kalenderjaar deelgenomen hebben aan tenminste 6 wandeldagen + Interwandeldag of 8 wandeldagen.
Art. 28. Om de GROTE STANDAARD te behalen moet de wandelaar tenminste 3 Gouden Standaarden behaald hebben en in het beschouwde kalenderjaar hebben deelgenomen aan tenminste 6 wandeldagen + Interwandeldag of 8 wandeldagen.
Art. 29. Om de JUWELEN STANDAARD te behalen moet de wandelaar tenminste 10 Grote Standaarden behaald hebben en in het beschouwde kalenderjaar deelgenomen hebben aan tenminste 6 wandeldagen + Interwandeldag of 8 wandeldagen.
Art. 30. Om de BRONZEN HERDER te behalen moet de wandelaar tenminste 10 Juwelen Standaarden behaald hebben en in het beschouwde kalenderjaar hebben deelgenomen aan tenminste 6 wandeldagen + Interwandeldag of 8 wandeldagen.
Art. 31. Om de ZILVEREN HERDER te behalen moet de wandelaar tenminste 10 Bronzen Herders behaald hebben en in het beschouwde kalenderjaar hebben deelgenomen aan tenminste 6 wandeldagen + Interwandeldag of 8 wandeldagen.
Art. 32. Om de GOUDEN HERDER te behalen moet de wandelaar tenminste 10 Zilveren Herders behaald hebben en in het beschouwde kalenderjaar hebben deelgenomen aan tenminste 6 wandeldagen + Interwandeldag of 8 wandeldagen.
Art. 33. De Interwandeldag mag voor het behalen van de standaard vervangen worden door 2 wandeldagen.

6. WIJZIGINGEN EN CONTROLE

Art. 34. Wijzigingen aan alle V.V.D.H. - wandelreglementen vallen, voor wat betreft de uitwerking ervan, onder de bevoegdheid van de Commissie B.W.A. / Jeugd & Nieuwe Disciplines van de V.V.D.H. en zijn van toepassing na goedkeuring door het Hoofdbestuur en de Verenigingsraad.
©2009 - 2018 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden