Bestuursverkiezingen 6 maart 2021(verplaatst naar 17 april)

 

Op de algemene statutaire ledenvergadering van 06 maart 2021(verplaatst naar 17 april) zal worden overgegaan tot de driejaarlijkse verkiezing van het hoofdbestuur volgens de modaliteiten voorzien in de statuten (artikel 14 tot 18 en artikel 27) en het huishoudelijk reglement (artikel 11).

De huidige hoofdbestuursleden zijn op genoemde algemene ledenvergadering allen uittredend en zijn herkiesbaar indien zij volgens de hiernavolgende normen hun kandidaturen opnieuw hebben gesteld .

KANDIDATUURVOORWAARDEN (H.R. Artikel 11)
Om zich kandidaat te kunnen stellen bij de hoofdbestuursverkiezingen en er later te kunnen zetelen moet de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarden:
• minsten vijf jaar ononderbroken lid zijn van de vereniging;
• geen verenigingsstraf hebben opgelopen zwaarder dan de verenigingsblaam;
• gezinsleden kunnen niet samen in het hoofdbestuur zetelen .

KANDIDAATSTELLING
De kandidaten voor hoofdbestuursfuncties dienen hun schriftelijke kandidaatstelling per gewone post of e-mail te zenden naar het algemeen secretariaat van de vereniging, per adres Frix Ina, Onze-lieve-vrouwstraat 61, 3570 Alken (secretaris@vvdh.be).
Deze kandidaturen moeten daar toekomen ten laatste op 6 november 2020. De kandidaat dient in zijn schrijven de volgende gegevens te vermelden: naam, voornaam, lidnummer bij de V.V.D.H. en de verklaring dat hij voldoet aan de voorwaarden voorzien in het artikel 11 van het huishoudelijk reglement.

VERDER VERLOOP
De lijst van de ingediende kandidaturen wordt op 06.11.2020 definitief afgesloten.
De kandidaten worden alfabetisch gerangschikt en met opgave van de gegevens op de website gepubliceerd.
De kandidaat-voorzitters stellen uit de op de website gepubliceerde kandidatenlijst hun ploeg samen en zenden deze, met opgave van de functies naar het algemeen secretariaat waar ze moeten toekomen uiterlijk op 6 februari 2021.
Op de website wordt de lijst met de ontvangen ploegensamenstellingen gepubliceerd alfabetisch op naam van de ploegvoorzitter.
Op de algemene ledenvergadering zal een eerste stemming aanduiden welke voorgestelde ploeg de meeste stemmen behaalt .
In een tweede stemronde zal elk lid van die verkozen ploeg een gewone meerderheidsquorum moeten behalen, zo niet wordt deze niet verkozen kandidaat op voorstel van de ploegleider vervangen door een andere kandidaat, die daar opvolgend in een nieuwe stembeurt individueel het voorziene quorum zal moeten behalen om verkozen te zijn.
Na het beëindigen van de kiesverrichtingen is het oude hoofdbestuur onmiddellijk ontslagnemend en treedt het nieuwe bestuur in functie.

ONTVANGEN KANDIDATUREN:

 • Bresseleers Leen 19.14.267
 • Michielsen Philip 04.93.033
 • Onbelet Carl 52.86.261
 • Quinten Guido 15.196.133
 • Sneijkers Chantal 38.10.156
 • Verheyen Guy 60.84.730

Ploegvoorstelling voorzitter Chantal Sneijkers:

 • Voorzitter: Chantal Sneijkers
 • Penningmeester: Leen Bresseleers
 • Secretaris: Philip Michielsen
 • Commissaris Kynologie: Guy Verheyen
 • Commissaris Communicatie: Carl Onbelet
 • Commissaris Africhting: Guido Quinten