Algemeen

Start to jump

Wat is Agility?

Toelatingsproef

Agility aanleren

Toestellen

Reglementen

Sponsorvoorwaarden

Reglementen

Agility-reglement van de F.C.I.

DEEL 1 : AGILITYREGLEMENT VAN DE INTERNATIONALE KYNOLOGISCHE FEDERATIE (F. C. I.)

Samengesteld door de agility-commissie van de F. C. I. tijdens de vergadering van 30 september en 01 oktober 1989 te Straatsburg. Engelse en Duitse vertaling goedgekeurd door de agility-commissie van de F.C.I. op 25 november 1989.
Reglement goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de F.C.I. tijdens de vergadering van 11 en 12 december 1989 te Stockholm.
Aangepast door de agility-commissie van de F.C.I. tijdens de vergadering van 18 en 19 maart 2000 te Zurich.
De Nationale Kynologische Organisaties (N.K.O.) worden verzocht de agility-sport aan te moedigen in de geest en volgens de reglementen van de F.C.I. die van toepassing zijn vanaf 1991 (aangepast in 1995, 2001, 2006 en 2011)
Het is de bedoeling om met de FCI reglementen een standaard voor de internationale competities te realiseren die zou moeten dienen als norm voor de internationale FCI wedstrijden, internationale richtlijnen voor keurmeesters en de toestellen.

Introductie
Agility is een discipline opengesteld aan alle honden. Het is de bedoeling om ze verschillende hindernissen te laten nemen om hun intelligentie en soepelheid te waarderen en te benadrukken. Het gaat om een educatief en sportief spel dat hun integratie in de maatschappij bevoordeelt.
Deze discipline vraagt een goede harmonie tussen hond en baas waaruit een combinatie met een perfecte verstandhouding volgt. De deelnemers dienen dus de basisbegrippen van opvoeding en gehoorzaamheid te beheersen.

Categorieën
De honden worden hierbij, volgens hun schouderhoogte, ingedeeld in 3 categorieën, t.t.z.:

 • Large: honden vanaf 43.0 cm. schouderhoogte
 • Medium: honden van 35.0 cm. tot en met 42.9 cm. schouderhoogte
 • Small: honden tot 34.9 cm. schouderhoogte
Parcours
Het parcours is samengesteld uit zo veel mogelijk verschillende hindernissen die, naar gelang hun opstelling, de moeilijkheidsgraad en de snelheid bepalen. Het moet door de hond afgelegd worden binnen een vastgestelde tijd en de hindernissen dienen genomen te worden in de vastgestelde volgorde.
 
1. Algemeenheden
 • Het terrein om een parcours op te stellen bedraagt minimum 24×40 m. zijn. De ring waarin dit parcours opgesteld wordt moet minimum 20x40m. zijn.
 • In geval er twee of meer parcours worden opgesteld, dient telkens tussen de ringen een gesloten afscheiding te worden voorzien of een afstand gehouden van ongeveer 10m.
 • Het parcours zelf heeft een lengte van 100 à 200m. en bevat, al naargelang de categorie van de proeven, 15 à 22 toestellen waarvan minimum 7 sprongen. Elk set van toestellen zal echter minstens 14 sprongen (horden) bevatten.
 • De dubbelsprong, die als één sprong genomen wordt, heeft een lengte (verte) van maximum 55 cm. voor de grote honden (Large), max. 40cm. voor de kleinere honden (Medium) en max. 30 cm. voor de kleine honden (Small).
 • De geleider moet elk toestel aan beide zijden kunnen passeren.
 • De afstand tussen de opeenvolgende hindernissen bedraagt 4 à 7 m. voor Small, 5 à 7 m. voor Medium en Large.
2. Vorm van het parcours
 
De vorm van het parcours wordt volledig overgelaten aan de verbeelding van de keurmeesters maar moet minstens twee richtingsveranderingen bevatten.
Vóór de aanvang van de wedstrijd nemen de keurmeesters nota van de toestellen die hen ter beschikking worden gesteld en controleren hun conformiteit. Zij stellen het parcours samen en geven dit door aan de organisatoren die dan, aan de hand van dit plan, zorgen voor het opstellen van de toestellen. Zij controleren de opstelling van het parcours en laten de juiste lengte uitmeten. Een goed samengesteld parcours moet de honden toelaten het parcours met gemak en vloeiend af te leggen.
Het doel is fouten vermijden door de juiste balans te vinden tussen de controle over de hond en de snelheid waarmee deze het parcours aflegt. Het is aan te raden om de vorm van het parcours en de volgorde van de toestellen regelmatig te veranderen om elk automatisme van de hond te vermijden.
3. Verloop van de wedstrijden
 
Oefenen op het wedstrijdparcours is verboden. Enkel het verkennen van het parcours door de geleiders, zonder hond, is toegelaten.
Vóór de aanvang van elke proef brengen de keurmeesters de deelnemers samen om deze op de hoogte te brengen van de aard van de proef, de “Standaard Parcours Tijd” (S.P.T.) en de “Maximum Parcours Tijd” (M.P.T.) die zij hebben vastgesteld.  Zij herinneren hen aan de wedstrijdreglementen en de criteria van de puntentoekenning.

3.1. Keuze van de ‘Standaard Parcours Tijd’ (S.P.T.)
Het criterium om de S.P.T. te bepalen is de snelheid, in meters per seconde, gekozen om het parcours af te leggen. Deze keuze wordt gemaakt in functie van het niveau van de wedstrijd en de moeilijkheidsgraad van het parcours. De S.P.T. (in seconden) wordt dus verkregen door de juiste lengte van het parcours te delen door de gekozen snelheid (m / s).
Voorbeeld: Voor een parcours van 160 m. en een gekozen snelheid van 4 m/s, wordt de S.P.T. 160 / 4 = 40 seconden.

3.2. Bepaling van de ‘Maximum Parcours Tijd’ (M.P.T.)
De M.P.T. mag niet minder zijn dan 1.5 x de S.P.T. of meer dan 2 x de S.P.T.

3.3. Verloop van de proeven
De geleider begeeft zich op het parcours en plaatst zijn hond achter de startlijn (zitten, liggen of staan). Indien de hond nog aangelijnd is, maakt de geleider de leiband los en neemt de halsband af want het dragen hiervan op een wedstrijd is, uit veiligheidsredenen, niet toegestaan (ook geen vlooienband e.d.).
Het is tijdens de wedstrijd, op het parcours, eveneens aan de geleiders verboden om iets in de hand te houden.
De geleider mag zich naar eigen keuze, eender waarop het parcours opstellen en geeft, op teken van de keurmeester, het bevel aan de hond om te vertrekken. De tijdopname wordt gestart wanneer de hond de startlijn overschrijdt.
Startprocedure op de wereldkampioenschappen:
Na het startsignaal van de keurmeester krijgt de geleider 15 seconden om de hond te starten – na 15 seconden start de tijd automatisch.
Een verscheidenheid aan bevelen zijn toegelaten tijdens het afleggen van het parcours waarbij de geleider zorgt dat de hond nauwgezet de toestellen in de correcte volgorde neemt en zonder daarbij de hond of een toestel aan te raken. De geleider zelf mag de toestellen (over of onder) niet nemen.
Het parcours is ten einde en de tijd wordt stopgezet van zodra de hond de finishlijn overschrijdt. De geleider roept dan de hond bij zich, lijnt
hem aan en verlaat het terrein.
 

4. Hindernissen
 
De hindernissen erkend door de F.C.I.

SPRONGEN RAAKVLAKKEN ANDERE
Horden Hondenloop Slalom
Viaduct of muur Dakschutting Tunnel
Band (breekbare/solide tafel) Wip Slappe tunnel
 
De toestellen mogen voor de honden geen enkel gevaar opleveren en moeten verder, qua afmetingen, conform zijn aan de hierna vermelde beschrijvingen en de bijgevoegde tekeningen.
De kleuren wit, zwart en bruin mogen voor de raakvlakken niet gebruikt worden.

4.1. De horden:

4.1.1. Enkelsprong:
Hoogte: Large: 55 à 65 cm. – Medium: 35 à 45 cm. – Small: 25 à 35 cm.
Breedte: minimum 120 cm. – maximum 150 cm.
Tussen de zijstukken (vleugels) mogen de horden op verschillende manieren opgebouwd worden, t. t. z. met latten (hout of veilig synthetisch materiaal – metaal is niet toegelaten) of volle of open panelen of haag, waarboven dan telkens wel een lat moet voorzien zijn die afgesprongen kan worden.
De latten hebben een diameter van 3 tot 5 cm. en hebben contrasterende kleuren met ten minste 3 segmenten. Alle lattenhouders die niet worden gebruikt moeten uit de vleugels verwijderd worden – vaste lattenhouders zijn verboden.
De binnen zijsteun is minstens 1 m. hoog. De breedte van de vleugel is minimum 40 cm. en maximum 60 cm.
De hoogte waar het afhellend gedeelte naar de buiten zijsteun begint, is minstens 75 cm. De vleugels zijn op geen enkele manier aan elkaar vastgemaakt of verbonden.
De zijvleugels zijn zodanig vervaardigd dat honden er niet doorheen of onderdoor kunnen.

4.1.2. Dubbelsprong:
Deze wordt verkregen door samenvoeging van twee enkelsprongen (enkel met latten en geen vaste constructie), die in oplopende volgorde worden geplaatst met een onderling hoogteverschil van 15 à 25 cm. De hoogste lat – die minstens 10 cm. breder is dan de laagste – wordt achteraan geplaatst. Alle lattenhouders die niet worden gebruikt moeten uit de vleugels verwijderd worden – vaste lattenhouders zijn verboden.
De hoogste horde op een maximum hoogte van:
Large: 55 à 65 cm. – Medium: 35 à 45 cm. – Small: 25 à 35 cm.
De max. totale lengte (diepte) is: Large: 55 cm. – Medium: 40 cm. – Small: 30 cm. Deze diepte wordt gemeten van buitenzijde tot buitenzijde van beide latten.
 

4.2. Het viaduct of de muur:
Hoogte : Large: 55 à 65 cm. – Medium: 35 à 45 cm. – Small: 25 à 35 cm.
Breedte: minimum 120 cm. – maximum 150 cm. Dikte: 20 cm. onderaan en minstens 10 cm. bovenaan.
Vol paneel of een paneel waarin 1 of 2 openingen zijn in de vorm van een tunnel.
Boven op de muur worden afwerpbare elementen geplaatst in de vorm van:
De torens zijn minstens 1 m. hoog en mogen niet vastgemaakt zijn aan het midden paneel; breedte en diepte van de torens: minimum 20 cm. – maximum 40 cm.

4.3. De Tafel:
Oppervlakte: minimum 90 x 90 cm. – maximum 120 x 120 cm.
Hoogte: Large: 60cm. – Medium en Small: 35cm.
Zij moet stabiel zijn en het blad moet voorzien zijn van een antislip materiaal.
Een elektronisch aftelmechanisme, met na 5 seconden een hoorbaar signaal, dat gevoelig is over de gehele oppervlakte – behalve in een band van 10 cm aan de zijkanten van het oppervlak – moet ingebouwd of op de tafel geplaatst worden. De hoeken van de tafel moeten veilig zijn voor de hond. De onderbouw van de tafel mag de hond niet verhinderen om onderdoor de tafel te gaan – de zijkant van de tafel moet een andere kleur zijn dan die van het tafelblad.

4.4. De hondenloop:
Hoogte: minimum 120 cm. – maximum 130 cm.
Breedte van de loopplank: 30 cm.
Lengte van elk element: minimum 3.60 m. – maximum 3.80 m.
Het oppervlak van het toestel moet voorzien zijn van een antislip laag. Het klimmende en afdalende gedeelte is voorzien van latten, geplaatst op regelmatige afstanden (ongeveer elke 25 cm.) om het klimmen te vergemakkelijken en het wegglijden te vermijden. Deze klimlatten zijn 2 cm. breed en 5 à 10 mm. dik – de kanten zijn gebroken of afgerond.
Aan de onderkant van de hellende gedeelten worden ‘raakvlakken’ geschilderd (op de boven- en zijkanten van de planken) van 90 cm. lang, vanaf de grond gemeten. De klimlatten blijven minstens op 10 cm. van de grens van deze contactvlakken. Elektronische raakvlakken zijn toegelaten. De constructie die de hondenloop ondersteunt mag niet boven de loopplanken uitsteken – de constructie mag ook het plaatsen van een tunnel op een veilige manier onder de hondenloop niet verhinderen.

4.5. De wip:
Breedte: 30 cm.
Lengte : minimum 3.60 m. – maximum 3.80 m.
Hoogte van het centrale draaipunt, vanaf de grond gemeten, is 60 cm.
Raakvlakken: idem als hondenloop. Elektronische raakvlakken zijn toegelaten.
De wip moet stabiel zijn en voorzien van een antisliplaag maar klimlatten mogen niet voorzien worden. Met een gewicht van 1 kg. in het middelpunt van het raakvlak van het afdalende gedeelte moet de wip tussen de 2 en 3 seconden gekanteld zijn. Is dit niet het geval, dan moet het toestel aangepast worden. Het scharnierpunt van de wip mag zich niet meer dan 10 cm. van de bovenkant van het toestel bevinden.

4.6. De dakschutting:
Samengesteld uit twee elementen die onder een hoek tegen elkaar opgesteld worden.
Breedte: 0.90 m., onderaan mag de breedte 1.15 m bedragen.
Hoogte: hoogste punt (vanaf de grond): 1.70 m. voor alle honden. De hellende vlakken zijn 2.65 à 2,75 m. lang, voorzien van een antislip laag en latten, geplaatst op regelmatige afstanden (ongeveer elke 25 cm.) om het klimmen te vergemakkelijken en het wegglijden te vermijden.
Deze klimlatten zijn 2 cm. breed en 5 à 10 mm. dik – de kanten zijn gebroken of afgerond.
Aan de onderkant van de hellende gedeelten worden ‘contactvlakken’ geschilderd (op de boven- en zijkanten van de planken) van 106 cm. lang, vanaf de grond gemeten. De klimlatten blijven minstens op 10 cm. van de grens van deze contactvlakken. Elektronische raakvlakken zijn toegelaten.
De ‘nok’ van de dakschutting mag geen enkel gevaar opleveren voor de honden, indien nodig wordt een bescherming (overlapping) uit rubber
aangebracht.
De steunen onder de dakschutting mogen niet beletten om onder de dakschutting een tunnel – op een veilige manier – te plaatsen.

4.7. De slalom:
Een aantal paaltjes (12) van onbuigzaam materiaal en met een diameter van 3 à 5 cm. en een hoogte van 1 à 1.20 m. De afstand tussen de paaltjes is 60 cm. Metalen paaltjes zijn niet toegelaten – hout of veilig synthetisch materiaal wordt aangeraden.
De onderligger waarop de paaltjes zijn gemonteerd is maximaal 8 mm. dik en maximaal 8 cm. breed. De zijsteunen van de onderlegger mogen het normale traject van de hond tijdens het slalommen niet hinderen.

4.8. De tunnel:
Inwendige diameter: ca. 60 cm. Lengte: 3 tot 6 m.
Een flexibele buis zodat het mogelijk is om één of meerder bochten te kunnen maken.

4.9. De slappe tunnel:
De ingang wordt gevormd door een onbuigzame tunnel van ong. 90 cm. Lang, een hoogte van 60 cm. En een breedte van 60 à 65 cm. De uitgang is van zacht en soepel materiaal in een lengte van 2.5 m. tot 3.0 m. en een diameter van 60 à 65 cm.
Wanneer mogelijk moet de uitgang vastgemaakt worden waarbij de bevestigingen ongeveer 50 cm. uit elkaar worden geplaatst. De bodem van de ingang moet voorzien zijn van een antislip laag. De ingang moet vastgemaakt worden om verschuiven te vermijden. De rand aan de voorzijde van de ingang moet bedekt zijn met een beschermend materiaal.

4.10. De hoepel:
Diameter inwendig: 45 cm. tot 60 cm.
Afstand: bodem tot het middelpunt van de hoepel is: Large: 80 cm. – Medium en Small: 55 cm.
De hoepel moet in hoogte regelbaar zijn door middel van kettingen of koorden; vaste bevestigingen zijn uitgesloten.
Om veiligheidsredenen moet het onderste gedeelte van de hoepel dicht zijn. De breedte van de band: minimum 8 cm. – maximum 18 cm.
Een breekbare band mag ook gebruikt worden.
Opdat de hoepel stabiel zou zijn (kantelen vermijden) moet het kader uit stevig materiaal vervaardigd zijn – de basis wordt gevormd door planken op de grond die een lengte hebben van ongeveer 1,5 x de hoogte van de band gemeten van de grond tot de bovenkant van de band in categorie Large. De breedte van het kader mag niet meer zijn dan 1.50 m. De afstand tussen buitenkant band en binnenkant kader is minimum 15 cm.

4.11. De vertesprong:
Wordt samengesteld uit licht hellende, achter elkaar opgestelde elementen (2 tot 5) om zo een sprong te bekomen in een lengte van:

 • Large : 1.20 m. tot 1.50 m. (4 à 5 elementen)
 • Medium: 0.70 m. tot 0.90 m. (3 à 4 elementen)
 • Small: 0.40 m. tot 0.50 m. (2 elementen)
Breedte van de elementen: 1.20 m.
De elementen worden in oplopende volgorde opgesteld. Het laagste element (altijd vooraan): 15 cm. Hoogste element: 28 cm. Dikte van de elementen: 15 cm.
De vier hoeken van het toestel moeten afgebakend worden met paaltjes van ca 1.20 m. hoog. Zij staan los van de elementen en voor de veiligheid van de hond en geleider zijn de bovenkanten afgeschermd. Deze hoekpalen maken geen deel uit van het toestel, ze enkel een hulpmiddel voor de keurmeester.

4.12 Start en aankomst:
De paaltjes die de “start” en “aankomst” aangeven worden geplaatst op maximum 1m. van de sprongen, en gelijk aan de breedte van de sprong (de latten) plus 50cm. aan elke kant.  Wanneer de hond het eerste toestel voorbijloopt, wordt hij bestraft met een weigering en op het moment dat hij de startlijn passeert start de manuele tijdsopname.
Verder moet er een ruimte voorzien zijn van minstens 6m. voor de startlijn en minstens 6m. achter de aankomstlijn.
 

5. Het keuren
 
De beslissingen van de keurders kunnen niet in vraag gesteld worden noch ter discussie staan en zijn altijd bindend.

5.1. Algemeenheden:
De bedoeling is om de hond het parcours in een vastgestelde volgorde, zonder fouten en binnen de S.P.T. te laten afleggen. De S.P.T. is daarbij slechts een basisgegeven, een agility-parcours is een balans tussen bekwaamheid en snelheid.

5.2. Strafpunten: twee soorten fouten zijn van toepassing:

 • Fouten gemaakt op het parcours
 • Tijdfouten bij het overschrijden van de S.P.T.
5.2.1. Fouten gemaakt op het parcours:
5.2.1.1. Algemene fouten:
De geleider mag niet tussen de paaltjes lopen die de ‘START’ en ‘FINISH’ afbakenen. Gebeurt dat wel dan krijgt hij 5 strafpunten en loopt de tijd indien hij hierdoor de klok start.
De geleider die voordeel behaald door het aanraken van de hond of een toestel wordt bestraft: 5 strafpunten per keer.
De geleider raakt opzettelijk een toestel aan: 5 strafpunten per keer.
Overschrijden van de S.P.T. = 1 strafpunt per seconde (gerekend: 100sten / sec.)

5.2.1.2. Fouten op toestellen: elke fout wordt bestraft met 5 strafpunten.
Afwerpen: Het is een fout telkens er een onderdeel van een toestel valt.
Weigering: Deze fout wordt toegepast telkens: een hond tot stilstand komt voor een toestel of een hond die niet meer in beweging is op het parcours. Een hond die zijwaarts wegloopt om het toestel te vermijden, een toestel voorbijloopt en moet terugdraaien om het toestel te kunnen nemen, tussen het kader en de hoepel springt, de vertesprong schuin in- of uitspringt of door de vertesprong wandelt, een voet of het hoofd in een tunnel steekt en er terug uitkomt.
Contactvlakken: Op de dakschutting, de wip en de hondenloop moet de hond, zowel bij het op- en aflopen van het toestel, minstens één voet of een deel van een voet op het raakvlak zetten. Niet raken van het contactvlak is telkens een fout.
Iedere weigering moet hersteld worden anders zal er uitsluiting op volgen. Dit geldt ook voor de slalom waar de geleider de gemaakte fouten moet herstellen.
Andere fouten ( afwerpen van een toestel of missen van een raakvlak) worden bestraft maar de geleider vervolgt zijn weg.

5.2.1.3. Fouten op bepaalde toestellen:
De tafel: de hond moet 5 seconden wachten op de tafel. De houding is vrij en mag zelfs veranderen tijdens het wachten.
De hond mag langs drie zijden op de tafel springen. Wanneer de hond onder de tafel doorloopt of ze voorbij loopt en langs de achterzijde (andere kant van de looprichting) op de tafel komt is dit wel een weigering (5 strafpunten) maar deze moet niet hersteld worden.
Wanneer de hond van de tafel glijdt en er weer opspringt, zelfs langs de verkeerde zijde, dan is dit een fout en wordt de hond niet uitgesloten.
Wanneer de hond de tafel verlaat vóór het aftellen is beëindigd en de keurder het teken heeft gegeven, wordt de hond bestraft met 5 punten. Hij moet dan wel terug op de tafel waarna de aftelling herbegint, zoniet volgt er uitsluiting.
Wanneer de geleider, bij een elektronische tafel, deze aanraakt zodat het aftelmechanisme start, volgt een uitsluiting.
De hondenloop: de hond die van het toestel springt vooraleer zijn vier poten het afdalend gedeelte hebben geraakt, wordt bestraft met een weigering.

De wip: de hond die van het toestel springt voordat hij het middelpunt passeert, wordt bestraft met een weigering.
Bij het verlaten moet de wip de grond raken, zo niet wordt dit bestraft met een fout.
De dakschutting: een hond die van het toestel springt vooraleer zijn vier poten het afdalend gedeelte hebben geraakt, wordt bestraft met een weigering.

De slalom: bij het vertrek bevindt zich het eerste paaltje aan de linkerkant van de hond, het tweede aan de rechterkant, enz. De hond moet dus al ‘slalommend’ tussen de paaltjes door.
Elke slechte ingang zal beschouwd worden als een weigering. Wanneer een doorgang wordt gemist, wordt dit bestraft met een fout – de hond kan slechts éénmaal bestraft worden voor het missen van een doorgang, overige fouten en herstellingen worden aanzien als tijdverlies.
Een hond die door meer dan twee doorgangen terug slalomt, wordt uitgesloten zelfs wanneer deze doorgangen niet direct achter elkaar genomen worden.
De slalom moet volledig en correct afgewerkt worden vooraleer het volgende toestel mag genomen worden en indien de geleider hier geen acht op slaat, wordt de hond bij het nemen van het volgende toestel, uitgesloten.

De vertesprong: de elementen worden zodanig opgesteld dat een bepaalde gewenste lengte (categorieën L – M – S) wordt verkregen.
Schuin in- of uitspringen, naast het toestel lopen of wandelen over het toestel, is een weigering.
Een element omver springen, een voet op de grond zetten tussen de elementen of steunen op één van de elementen, is een fout.
Licht aanraken van een onderdeel wordt niet bestraft.
De hond of de geleider worden niet bestraft wanneer ze een hoekpaal van de vertesprong aanraken of omver werpen, zelfs als hierdoor een element van de vertesprong zou omvallen.

Dubbel sprong: wordt gekeurd zoals een enkel sprong.

Breekbare band: als de band breekt bij een weigering: uitsluiting.
Als de band breekt wanneer de hond erdoor gaat: 5 strafpunten.

 
5.2.2. Fouten met uitsluiting tot gevolg:
 • Onbehoorlijk gedrag tegenover de keurmeester
 • Ruw gedrag tegenover de hond
 • Overschrijden van de “Maximum Parcours Tijd”
 • Bij de derde weigering op het parcours
 • Verkeerd parcours volgen of een toestel vergeten te nemen
 • Een toestel in de verkeerde richting nemen
 • Nemen van een hindernis (over of onder) door de geleider
 • Door de geleider aanraken van de elektronische tafel waardoor het aftelmechanisme start.
 • Herplaatsen van de hond nadat deze door de “start” is gegaan (behalve wanneer dit gebeurt op advies van de keurmeester).
 • De hond heeft een halsband om of de geleider houdt iets in de hand
 • De geleider werkt het parcours niet af zonder dat dit gebeurt op advies van de keurder.
 • De hond bevuilt of verlaat het terrein of is niet meer onder de controle van zijn geleider.
 • De hond knapt/bijt voortdurend naar de geleider.
 • De hond of de geleider raken een toestel aan waardoor het niet langer correct kan genomen worden.
 • Starten vooraleer de keurder het start signaal heeft gegeven.
Uitsluiting betekent ‘diskwalificatie’ en, behalve wanneer de keurmeester anders beslist, dient de geleider met zijn hond onmiddellijk het terrein te verlaten. Een uitsluiting wordt op een duidelijke manier gesignaleerd door de keurmeester.
Alle niet voorziene gevallen worden door de keurmeester opgelost.
Van bij het begin tot bij het einde dient de keurmeester consequent te zijn.

5.3. Force majeure:
Voor gevallen waar de geleider niets kan aan verhelpen (toestel omgevallen, slappe tunnel dicht geplooid, enz.) kan de keurmeester de geleider doen stoppen. Nadat alles in orde is gebracht, laat de keurmeester de hond opnieuw starten. De reeds bestrafte fouten, op het moment dat de hond werd gestopt, blijven behouden. De geleider dient het parcours echter wel zo goed mogelijk af te werken. Vanaf het punt waar de hond gestopt werd, zal er verder gekeurd worden.
 

6. Kwalificaties / Vermeldingen
 
Voor de proeven worden volgende kwalificaties toegekend:
 • totaal van 0 tot 5.99 strafpunten: Uitmuntend
 • totaal van 6 tot 15.99 strafpunten: Zeer Goed
 • totaal van 16 tot 25.99 strafpunten: Goed
 • totaal van 26 (of meer) strafpunten: Niet gekwalificeerd
Totaal aantal strafpunten: alle parcoursfouten plus de tijdfouten
Een “FCI agilitybrevet” wordt toegekend aan de honden die 3x de kwalificatie “uitmuntend” behalen met een foutloos parcours op agilitywedstrijden van de 1ste graad en onder minstens 2 verschillende keurmeesters.
 
7. Rangschikking
Bij het opmaken van de rangschikking houdt men rekening met:
1: het totaal aantal strafpunten (parcoursfouten + tijdfouten)
2: bij gelijk totaal aantal strafpunten plaatst men de hond met het minste aantal parcoursfouten eerst
3: bij gelijk totaal aantal strafpunten en gelijk aantal parcoursfouten plaatst men de snelste hond eerst.

Voorbeeld: SPT = 60 sec.

NR. HOND FOUTEN TIJD HOND TIJDFOUTEN TOT. FOUTEN PLAATS
7 5 58:71 0:00 5:00 3
12 0 65:00 5:00 5:00 1
18 5 57:25 0:00 5:00 2
4 0 68:32 8:32 8:32 4
15 10 59:17 0:00 10:00 6
2 5 65:00 5:00 10:00 5
8. Organisatie van wedstrijden
 
De clubs die een agility-wedstrijd wensen in te richten moeten:
 1. Beschikken over een terrein van minimum 20 x 40 m. De gesteldheid van het terrein moet zodanig zijn dat het geen gevaar betekent voor de hond of de geleider.
 2. Een keurmeester uitnodigen die door zijn N.K.O. voor deze discipline is aangesteld en erkend door de F.C.I.
 3. Het nodige ringpersoneel voorzien dat vereist is om een wedstrijd vlot te laten verlopen.
 • Eén schrijver die de aangegeven fouten noteert die door de keurmeester worden aangegeven zodat deze de hond steeds in het oog kan houden.
 • Twee tijdwaarnemers verantwoordelijk voor het opnemen van de parcourstijd (1 officiële en 1 back-up)
 • Twee ringhulpen verantwoordelijk voor het terug opbouwen van afgesprongen toestellen en het rechtleggen van de slappe tunnel na iedere doorgang.
 • Twee secretarissen om de keurderbladen, het scorebord en de werkboekjes in te vullen en de rangschikking op te maken.
 • Eén ringmeester die het binnenkomen en het verlaten van de ring door de deelnemers regelt zodat dit correct verloopt tijdens de ganse wedstrijd.
 • Een ploeg (6 personen) om het parcours op en / of om te bouwen volgens de instructies van de keurmeester.
9. Algemene voorwaarden om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd
 
Kunnen deelnemen: 
 1. Aan internationale agility-wedstrijden, gehomologeerd door de F.C.I. en die meetellen voor het brevet agility van de F.C.I., selecties voor nationale wedstrijden en het wereldkampioenschap van de F.C.I.: alle honden die ouder zijn dan 18 maanden en in het bezit zijn van een stamboom (ook bijlagen) die erkend is door de F.C.I. en waarbij de geleider lid is van een club die aangesloten is bij een N.K.O. die op haar beurt aangesloten is bij de F.C.I. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een werkboekje, afgegeven door hun N.K.O., waarin alle wedstrijdresultaten worden genoteerd. Loopse teven kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden.
 2. Aan nationale wedstrijden: alle honden van ten minste 18 maanden oud, met of zonder erkende afstamming maar die wel getatoeëerd of gechipped zijn en waarbij de geleider lid is van een club die aangesloten is bij een N.K.O. die op haar beurt aangesloten is bij de F.C.I. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een werkboekje, afgegeven door de N.K.O., waarin alle wedstrijdresultaten worden genoteerd.

Kunnen niet deelnemen:

 • Gekwetste of zichtbaar zieke honden
 • Drachtige teven
 • Honden onder invloed van doping

Honden die gaan of komen uit een streek waar hondsdolheid heerst, moeten in het bezit zijn van een geldend inentingsbewijs tegen hondsdolheid.

Buitenlandse deelnemers moeten bewijzen dat ze lid zijn van een N.K.O., erkend door de F.C.I. en dat ze in eigen land al aan officiële wedstrijden hebben deelgenomen. (FCI agilitybrevet)

Van de deelnemers wordt geëist dat ze zich behoorlijk gedragen.

Brutaal gedrag tegenover de hond zal zwaar bestraft worden en onmiddellijk uitsluiting betekenen, onafhankelijk van de klacht die kan ingediend worden.

De inrichtende club heeft het recht om inschrijvingen te weigeren.

10. Wedstrijden, categorieën en klassen

Twee types van wedstrijden zijn voorzien:

10.1. Officiële agility-wedstrijden gehomologeerd door de F.C.I.
Niet-gehomologeerde wedstrijden.

10.1.1.Categorieën:
Drie categorieën zijn voorzien:

 • Small: honden tot 34.9 cm. schouderhoogte
 • Medium: honden van 35.0 cm tot en met 42.9 cm schouderhoogte
 • Large: honden vanaf 43.0 cm schouderhoogte

Nota: De genoemde categorieën, Small, Medium en Large, zijn bedoeld voor honden volgens de hierboven beschreven schouderhoogte. Bij twijfel moeten de geleiders een officieel bewijs kunnen voorleggen van de schouderhoogte van de hond die gemeten werd door een erkende tentoonstelling- of agility-keurmeester en vermeld in het werkboek.

10.1.2. Klassen:

10.1.2.1. Gehomologeerde wedstrijden

Deze wedstrijden zijn voorbehouden aan alle honden die ouder zijn dan 18 maanden en die ingeschreven zijn in het stamboek (ook bijlagen) erkend door de FCI en die in het bezit zijn van een werkboek of licentie afgeleverd door hun N.K.O.
Ze bestaan uit 2 klassen:

 1. Agility: t.t.z. een parcours met alle toestellen waaronder dus ook de raakvlaktoestellen en de tafel.
 2. Jumping: t.t.z. een parcours zonder de raakvlaktoestellen en de tafel.

10.1.2.2. Bovenvermelde klassen of proeven worden verdeeld in 3 graden, t.t.z.:

 • 1ste graad: Voor honden die het ‘brevet agility’ van de F.C.I. nog niet behaalden.
 • 2de graad: Voor honden die hun ‘brevet agility’ van de F.C.I. behaalden.
 • 3de graad: Voor honden die drie keer met ‘uitmuntend’ en foutloos, binnen de eerste drie geklasseerd werden op wedstrijden in de 2° graad.

Nota: Het dalen van de 3de graad naar de 2de graad of van de 2de graad naar de 1ste graad wordt mogelijk nochtans worden de modaliteiten hiervoor overgelaten aan de N.K.O.‘s.

Bij het opstellen van een parcours zal de keurmeester steeds die toestellen gebruiken die veilig zijn en voldoen aan de door de F.C.I. opgelegde normen.

Opmerkingen:

 • Wedstrijden agility 1ste graad: max. 3 toestellen met raakvlakken (keuze van de keurders)
 • Wedstrijden agility 2de en 3de graad: max. 4 toestellen met raakvlakken (keuze van de keurders)
 • Het eerste en laatste toestel is steeds een sprong – het eerste altijd een enkelsprong.
 • De dubbelsprong wordt in 1ste graad niet opgesteld.
 • De slalom en de band/hoepel worden slechts eenmaal gebruikt per parcours.
 • De hoepel, de dubbelsprong en de vertesprong worden nooit schuin opgesteld ten opzichte van de looprichting.

Het verschil tussen agility-wedstrijden van 1ste , 2de en 3de graad is:

 • de moeilijkheidsgraad en de lengte van het parcours
 • de snelheid waaraan een parcours dient afgelegd is progressief.

Voor categorieën ‘Medium’ en ‘Small’ gelden dezelfde opmerkingen als hierboven maar de toestellen moeten conform zijn aan de normen die vastgesteld zijn voor deze categorieën.

De resultaten behaald op gehomologeerde wedstrijden worden in het werkboekje ingeschreven en laten deelname toe aan nationale  kampioenschapwedstrijden en het Wereldkampioenschap (F.C.I.).
 

10.2. Niet-gehomologeerde wedstrijden
Deze worden overgelaten aan het initiatief van elk land en worden georganiseerd naar de geest van agility en voorzien in de veiligheid van de
hond en de geleider.
De keurmeesters leggen de regels uit voor de aanvang van elke wedstrijd. Hierbij mogen de standaard strafbepalingen toegepast worden of strafbepalingen in functie van een specifieke wedstrijd. Het aantal klassen en het aantal parcours, ingericht tijdens deze wedstrijden, worden vastgesteld door de organiserende vereniging maar moeten in verhouding zijn tot de beschikbare tijd en het aantal honden.

11. Wereldkampioenschappen agility van de F.C.I.

11.1. Organisatie:
Een wereldkampioenschap agility wordt elk jaar ingericht waarbij de winnaar de titel verwerft van ‘Wereldkampioen Agility’.
Principieel wordt het wereldkampioenschap agility georganiseerd gedurende het eerste volledige weekend van de maand oktober. Eventuele afwijkingen van deze data moeten goedgekeurd worden door de agility-commissie van de F.C.I.
De N.K.O. ’s die zich kandidaat willen stellen voor het organiseren van het wereldkampioenschap agility moeten dit, minstens 5 jaar voor de voorziene datum, aanvragen bij de voorzitter van de agility-commissie van de F.C.I. en daarbij opgeven:

 • de naam van de N.K.O. die zich kandidaat stelt
 • de plaats en voorziene datum
 • een plan en plaatsbeschrijving van het voorgestelde wedstrijdterrein en de middelen die ter beschikking staan en conform moeten zijn aan de “Specificaties voor het wereldkampioenschap agility”, vermeld in bijlage van dit reglement.

Het wereldkampioenschap agility brengt de beste agility-deelnemers uit de landen, aangesloten bij de F.C.I., bij elkaar. Het organiserende land spant zich dus in om aan dit evenement de glans en de dimensie te geven dat een wereldkampioenschap verdient.
Het organiserende land verzorgt de organisatie en het onthaal van de deelnemers en de officiële genodigden. Om de animatie, die veel bijdraagt tot het succes, te verzekeren, wordt bijzondere zorg besteed aan het commentariëren van het evenement. Contacten met de media (pers, radio en TV) worden onderhouden om de nodige publiciteit te geven aan dit kampioenschap zodat een groot aantal toeschouwers wordt verzekerd om zo het agility-programma en de rashonden te promoten.
De organiserende N.K.O. is verantwoordelijk voor de volledige organisatie ten overstaan van de F.C.I. en zal alle schikkingen treffen om het goede verloop te verzekeren. Ze dient minstens zes maanden voor het kampioenschap de verschillende N.K.O. ’s uit te nodigen om deel te nemen. Deze worden daarbij ingelicht over de uiterste inschrijvingsdatum en het maximum toegelaten inschrijvingen en worden eveneens verzocht om een uniforme kledij te voorzien voor hun teams.
De agility-commissie van de F.C.I. duidt een verantwoordelijke aan die belast wordt met het controleren of de specificaties, doorgegeven aan de organisatoren, gerespecteerd worden en dat het agility-reglement van de F.C.I. wordt toegepast. Deze verantwoordelijke vertegenwoordigt de commissie en de organiserende instantie moet hem hun organisatieprogramma voorleggen.

11.2. Proeven van het wereldkampioenschap agility:
De proeven worden gekeurd volgens de van kracht zijnde reglementen van de F.C.I.
Zij gaan door op een terrein van 30 m. x 40 m. en met drie keurmeesters (één assistent keurmeester), aangesteld door de agility-commissie van de F.C.I. die er op toeziet dat één van de keurmeesters, en de assistent keurmeester, uit het organiserende land komen.

Het wereldkampioenschap houdt in:

 1. twee individuele proeven
  1. één proef agility (met raakvlaktoestellen en indien de tafel opgesteld wordt dient deze voorzien te zijn van een elektronisch aftellingmechanisme).
  2. één proef jumping (zonder toestellen met raakvlakken en tafel).
De parcours bevatten de erkende toestellen. De resultaten samen duiden de winnaar aan die de titel verwerft van ‘Wereldkampioen Agility’.
In geval van een ex aequo, enkel voor de eerste plaats, wordt een barrage gelopen op een derde parcours.
 1. twee proeven per ploeg van maximum 4 honden
  1. één proef agility (met raakvlaktoestellen en indien de tafel opgesteld wordt dient deze voorzien te zijn van een elektronisch aftellingmechanisme).
  2. één proef jumping (zonder toestellen met raakvlakken, noch de tafel behalve wanneer zij de start bepaald maar dan zal men ze niet als een toestel beschouwen).
De parcours bevatten de erkende toestellen.
Voor het klassement worden de resultaten in agility en jumping van de 3 beste honden per ploeg samengeteld. De ploeg van het winnende land verwerft de titel “Wereldkampioen Agility per Ploeg”.
 
Na elk rondje – individueel en ploeg – wordt het chipnummer van de hond gecontroleerd.

Witte hond:
Aan het begin van elke proef en nadat de keurmeester de S.P.T. heeft vastgesteld, zal een z.g. ‘witte hond’ die niet deelneemt aan het kampioenschap, het parcours uitvoeren en dit voor elk der categorieën.

11.3. Inschrijvingen:
Iedere N.K.O., aangesloten bij de F.C.I. (of met een nauwe samenwerking zoals de AKC, CKC en The KC) kunnen de door hen geselecteerde honden inschrijven volgens de hieronder vermelde regels:

 • Eigenaars en geleiders moeten de nationaliteit hebben van het land dat zij zullen vertegenwoordigen of moeten er hun hoofdverblijfplaats hebben. De N.K.O. die de deelnemers inschrijft is verantwoordelijk voor het vaststellen van de verblijfplaats van de eigenaars en/of geleiders.
 • Indien de geleider een dubbele nationaliteit bezit, kan hij/zij het land kiezen waarvoor hij/zij zal deelnemen – hij/zij kan echter maar één land vertegenwoordigen.
 • Een geleider kan maximaal 4 honden voorbrengen op de kampioenschappen.
 • Honden moeten minstens 6 maanden ingeschreven zijn in het stamboek/bijlage van het land dat zij zullen vertegenwoordigen.
Moesten hiermee moeilijkheden ontstaan, zal het Algemeen Bestuur van de FCI hierover beslissen.
 • Individueel: 9 honden (Large – Medium – Small – naar keuze). Waarvan maximum 6 in één categorie.
 • Ploegen : 1 ploeg van 4 honden per categorie
Een zelfde hond kan slechts deelnemen in één categorie.

Nota: De individuele winnaars van het kampioenschap van het voorbije jaar – dezelfde geleider en hond – worden, buiten het maximum aantal
toegelaten honden van hun land, ambtshalve geselecteerd om hun titel te verdedigen.

Om geselecteerd te kunnen worden, moeten de honden een stamboom bezitten, erkend door de F.C.I. en de vermeldingen ‘U’ of ‘Z.G.’ behaald hebben op officiële wedstrijden agility van de 2de of 3de graad. Andere selectiecriteria worden overgelaten aan de N.K.O. ‘s.
De N.K.O. ’s sturen, binnen de gestelde inschrijvingsperiode, de door hun ondertekende en gebundelde inschrijvingen, naar de organiserende
instantie. Zij stellen ook een ‘kapitein’ aan die verantwoordelijk is voor zijn ploeg ten overstaan van de inrichtende organisatie.

11.4 Toestellen:
2 volledige stellen bestaande uit:

14 sprongen met latten (1 borstel sprong, 1 sprong met vol, 1 sprong met open paneel zijn ook toegelaten – diameter van de laten is 4 tot 5 cm.) 1 band (breekbare band wordt aangeraden voor het WK), 1 muur of viaduct, 1 hondenloop, 1 dakschutting, 1 wip, 1 slalom, 1 tafel (met elektronisch aftelmechanisme), 1 verte sprong, 2 tunnels en 1 slappe tunnel.
 
11.5. Dierenartscontrole:
Voor de aanvang van de wedstrijd wordt elke hond gecontroleerd door een dierenarts. De inentingscertificaten tegen hondsdolheid worden eveneens gecontroleerd.
Deelname van zieke of gekwetste honden of drachtige teven wordt geweigerd.
Loopse teven kunnen toegelaten worden op voorwaarde dat zij zich afzijdig houden van de andere deelnemers en dat ze als allerlaatste het parcours lopen.
Honden afkomstig uit een met hondsdolheid besmette streek moeten een geldend inentingscertificaat kunnen voorleggen.

11.6. Werkboekje:
Het werkboekje van de hond is verplicht en moet vóór de aanvang van de wedstrijd afgegeven worden aan de inrichtende organisatie.

11.7. Keurmeesters:
De agility-commissie van de F.C.I. duidt 2 gekwalificeerde keurmeesters aan waarvan één uit een ander land dan de inrichters en een assistent keurmeester (dit moet een FCI erkend keurmeester zijn). De twee aangeduide keurmeesters zijn verantwoordelijk voor het keuren van de parcours, de assistent is enkel verantwoordelijk voor het keuren van de opgang van de hondenloop.
De beslissingen van de keurmeester zijn bindend en onherroepelijk.
Het keuren van familieleden of verwanten in de 1ste graad, evenals personen die onder hetzelfde dak wonen, is niet toegelaten.
De vergoedingen voor de keurmeesters worden bepaald in de ‘Specificaties voor het Wereldkampioenschap Agility’ van de F.C.I.
Het organiserende land stelt een tolk ter beschikking voor de buitenlandse keurmeester.

11.8. Specificaties:
De inrichtende organisaties verbinden zich er toe om de FCI reglement en de ‘Specificaties’, die de mogelijkheden beschrijven om een evenement
als dit in te richten, te respecteren en correct toe te passen.
 

12. INTERNATIONAAL KAMPIOEN AGILITY
 
De titel van “Internationaal Kampioen Agility wordt toegekend aan honden met een door de F.C.I. erkende stamboom en die minstens 3 x het CACIAg-certificaat behaalden op officiële wedstrijden agility in minstens 2 verschillende landen en onder ten minste 2 verschillende keurmeesters.
Slechts één van deze certificaten mag behaald worden in het land van afkomst.
Tussen het behalen van het eerste en het laatste certificaat moeten minstens één jaar en één dag verlopen zijn.
Het CACIAg-certificaat wordt toegekend op die wedstrijden die van de F.C.I. de toelating verkregen om dit in competitie te stellen en aan de eerst geplaatste in de rangschikking mits deze foutloos heeft gelopen.
 
DEEL 2 : BELGISCHE REGLEMENTEN AGILITYPROGRAMMA

In principe gelden hier de reglementen van de F.C.I. doch aangevuld volgens Belgische normen en goedgekeurd door de K.K.U.S.H.

 

1. Algemene richtlijnen
 
1.1. Algemeen inrichtingsreglement:
De agility-wedstrijden vallen onder de algemene inrichtingsreglementen van de K.K.U.S.H. op wedstrijden en werkproeven.
Opgemerkt dient te worden dat de wedstrijden, zelfs al werden deze gepubliceerd in de sportkalender, nog officieel moeten aangevraagd worden bij de K.M.S.H. en dit ten laatste 2 maanden voor de datum van de inrichting. Voor het inrichten van een CACIAg- wedstrijd moeten de clubs hun kandidatuur stellen bij de sectie 4C die deze dan zal voorleggen aan de K.M.S.H. Deze kandidatuurstelling gebeurt dan tesamen met de aanvraag voor de wedstrijd (sportkalender).

1.2. Algemene beoordelingscriteria
Enkel keurmeesters die voor dit programma benoemd zijn door de keurmeesterbenoemingscommissie van de K.K.U.S.H. of erkend zijn door de F.C.I., mogen deze proeven keuren. Zij zullen zich daarbij houden aan de bestaande reglementen en het voorgestelde puntenstelsel doch hun beslissingen zijn bindend.
Conform de reglementen van K.K.U.S.H. met betrekking tot het keuren van werkproeven zullen ook bij agility-wedstrijden steeds 2 keurders het agility parcours beoordelen. Voor andere wedstrijdvormen volstaat één keurder.
De keurders hebben recht op de gebruikelijke vergoedingen. (Zie reg. K.K.U.S.H.)
Alle niet voorziene gevallen tijdens de wedstrijden worden opgelost door de keurders die daarbij steeds rekening dienen te houden met de richtlijnen en de reglementen van het programma.
Bij eventuele sancties die worden genomen buiten het puntenstelsel dienen de twee ambterende keurders samen en eensgezind te beslissen. Een beknopt verslag zal dan doorgestuurd worden naar de sectie 4C.

1.3. Terrein:
De organiserende vereniging dient de beschikking te hebben over een afgebakend wedstrijdterrein van minstens 20 x 40 m. waarop een parcours kan worden uitgezet.
In geval er twee of meer parcours worden opgesteld, dient telkens tussen de ringen een gesloten afscheiding te worden voorzien of een afstand gehouden van ongeveer 10 m.
De bodemgesteldheid van het parcoursterrein dient zodanig te zijn dat uitglijden of struikelen van de deelnemers en hun honden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voorts is men verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om kwetsuren bij geleiders en honden te voorkomen.

1.4. Deelname:
De deelname aan wedstrijden agility 1ste graad zijn open voor alle honden die een ‘toelating tot agility-programma’ behaald hebben en minstens 15 maanden oud zijn op de dag van de wedstrijd.
Loopse teven kunnen toegelaten worden voor de Beker- of Grote Prijs van België en/of andere belangrijke finales en selectiewedstrijden op voorwaarde dat zij zich afzijdig houden van de andere deelnemers en dat ze als allerlaatste het parcours lopen.
Elke geleider dient, alvorens het wedstrijdterrein te betreden, het werkboekje van de hond af te geven op het secretariaat. Indien dit niet gebeurt, wordt de hond geweigerd.
Honden zonder erkende afstamming kunnen deelnemen aan officiële proeven met een doorstreept werkboekje. Daarenboven verplichten deze eigenaars zich ertoe dat hun volgende hond raszuiver zal zijn met een door de F.C.I. erkende stamboom.
Alle prijzen, uitgereikt onder toezicht van de K.M.S.H. en de K.K.U.S.H., kunnen enkel ten goede komen aan honden met een stamboom, erkend door deze instanties.

1.5. Inschrijvingen:
De intekening gebeurt schriftelijk en is steeds vergezeld van het inschrijvingsgeld. Inschrijven verplicht tot betalen van het inschrijvingsgeld.
Inschrijven kan tot 3 weken voor de wedstrijd.
De inrichters hebben echter het recht om inschrijvingen te weigeren, zelfs zonder opgave van redenen.

1.6. Inrichten van wedstrijden:
 

1.6.1. Algemeenheden:
De inrichters dienen rekening te houden met volgende punten:
 • De keuringen mogen niet aanvangen voor 10.00 uur. Onder bepaalde omstandigheden echter en indien het voor de organisatie nodig is, rekening houdende met het aantal deelnemers e.d., kan een agility-wedstrijd om 9.00 uur aanvangen.
 • Passend in de volledige dagindeling wordt een middagpauze voorzien van ca. 1 u.
 • De prijsuitreiking dient voorzien, uiterlijk om 18.00 uur.
 • Per wedstrijddag moeten de voorziene parcours in verhouding staan tot het aantal deelnemers, de beschikbare terreinen, de uurregeling, de medewerkers, e.d., zodat de organisatie vlot zal verlopen en elke keurmeester uiteindelijk maximum 450 honden te beoordelen heeft waarvan max. 300 honden op een vast parcours.
Alle graden en categorieën dienen op elke wedstrijd georganiseerd te worden.
Wedstrijden kunnen als volgt beperkt worden:
1 ring: 150 honden
2 ringen: 180/250 honden
3 ringen: 350 honden

Deze beperkingen dienen te worden vermeld in de sportkalender.
Beperkingen in graden en categorieën kunnen enkel toegestaan worden mits
toestemming van sectie 4C.
 

1.6.2 Selectiewedstrijden voor het WK:
Ieder jaar, in de periode van 1 januari tot 30 juni, worden 8 wedstrijden aangeduid (agility 3de graad) die in aanmerking komen voor een selectie voor het W.K.
Van deze 8 wedstrijden mogen maximum de 7 beste resultaten ingestuurd worden en dit van het agility parcours en van het jumping parcours uit dezelfde wedstrijd.
Volgens hiernavolgend overzicht wordt een rangschikking per parcours opgemaakt waarbij dan telkens in Large aan de eerste 10 in de rangschikking punten worden toegekend. In Small en Medium worden aan de eerste 5 punten toegekend.
Buitenlandse deelnemers worden hierbij niet opgenomen, ze komen echter wel in aanmerking voor het dagklassement.

Large

Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Agility 30 24 19 15 12 10 8 6 4 2
Jumping 20 17 13 10 8 6 4 3 2 1
Medium/Small

Plaats 1 2 3 4 5
Agility 15 11 7 4 2
Jumping 10 7 5 3 1
 
De lijsten met de rangschikking van de eerste tien in Large en de eerste vijf in Small en Medium, zowel van het agility-parcours als van het jumping parcours worden voorgelegd aan ten minste één van de fungerende keurmeesters die ze zal controleren en bevestigen (naam + handtekening). Deze lijsten worden bij de catalogus gevoegd en gestuurd naar het secretariaat van de sectie 4C.
Op de selectiewedstrijden moet het steeds dezelfde geleider zijn die de hond voorbrengt en indien de hond wordt geselecteerd voor het WK, moet hij ook door dezelfde geleider worden voorgesteld.
Loopse teven kunnen deelnemen aan selectiewedstrijden op voorwaarde dat zij afzijdig worden gehouden van de andere honden en dat ze als allerlaatste het parcours lopen.
Een geleider kan slechts met één hond deelnemen aan het wereldkampioenschap.
De drie beste eindresultaten in de drie categorieën – Small, Medium en Large – selecteren zich voor deelname aan het wereldkampioenschap.
Ingeval van gelijke punten, krijgt de hond met de meeste overwinningen in het agility parcours voorrang. Is dit ook gelijk dan wordt naar de meeste tweede plaatsen gekeken enz.
Indien een combinatie (geleider / hond) om gelijk welke reden niet kan deelnemen aan het W.K., kan een reservecombinatie ingeschakeld worden. Deze combinatie moet dan echter wel, in het klassement van haar categorie, zo hoog mogelijk gerangschikt zijn waarbij de limiet gesteld wordt op 25% per categorie
 
1.7. Administratieve verplichtingen:
De inrichters zullen voor elke deelnemer de behaalde resultaten in het werkboekje inschrijven zowel bij het agility als het jumping parcours t.t.z. het totale aantal strafpunten met daarbij, voor de eerste graad de behaalde kwalificatie en voor de 2de en 3de graad de behaalde plaatsen in de rangschikking. (Voor selectiewedstrijden: zie punt 1.6.2.)
De inrichters zullen de behaalde uitslagen (ingevulde catalogi) doorsturen naar de K.M.S.H., het alg. secretariaat van de K.K.U.S.H. en het secretariaat van de sectie 4C en dit binnen de veertien dagen na de wedstrijd. Bij selectiewedstrijden voor het W.K. zal ook hiervan een resultatenblad gestuurd worden naar sectie 4C.
De dag van de wedstrijd zelf is het verboden om in de catalogus nog deelnemers of honden te schrappen of toe te voegen. Enkel wijzigingen in verband met club, graad of geleider zijn toegelaten en dienen dan ook door het secretariaat uitgevoerd te worden.
Opgemerkt dient nog te worden dat de verenigingen die een agility-wedstrijd inrichten met toekenning van het CACIAg, vijf ingevulde catalogi dienen te laten tekenen door de keurders, in te vullen en op te sturen: 2 stuks naar de K.M.S.H., één naar het algemeen secretariaat van de K.K.U.S.H., één naar het secretariaat van de sectie 4C.

1.8. Geleiders:
Bij de officiële parcours mag een hond voorgebracht worden door een andere persoon dan de eigenaar. Dit moet echter vermeld worden bij de inschrijving en in de catalogus. Bij andere wedstrijdvormen kan men hier van afzien.
Elke geleider moet aangesloten zijn bij een club die erkend is door de K.K.U.S.H. en dient deze club ook te vermelden bij de inschrijving.
Per sportjaar (01.04 tot 31.03) mag een combinatie (geleider met hond) slechts deelnemen onder één en dezelfde vereniging, tenzij met wederzijds
en schriftelijk akkoord van de betrokken verenigingen. Buitenlandse deelnemers spelen met officieel werkboek, uitgereikt door hun N.K.O.

1.9. Keurmeesters:
De keurders dienen door de inrichters schriftelijk te worden uitgenodigd gezien slechts een schriftelijke uitnodiging en de schriftelijke bevestiging
ervan, bindend kan zijn.
De keurders dienen nog minimum 1 week voor de wedstrijd geïnformeerd te worden over de keurders die op de wedstrijd fungeren, de indeling van de dag (programma + aantal deelnemers), de plaats waar de wedstrijd doorgaat (plan van het terrein) en de beschikbare toestellen.
De keurmeester is verantwoordelijk voor een vlot wedstrijdverloop in zijn/haar ring.

1.10. Wedstrijden, categorieën en klassen:
 

1.10.1. Wedstrijden:
De in het agility-reglement van de F.C.I. genoemde ‘gehomologeerde’ en ‘niet-gehomologeerde’ wedstrijden kunnen in België tesamen georganiseerd worden.

1.10.2. Categorieën:
Conform de reglementen van de F.C.I. worden 3 categorieën erkend:

 • Small: honden tot 34.9 cm. schouderhoogte
 • Medium: honden van 35.0 cm. tot en met 42.9 cm. schouderhoogte
 • Large: honden vanaf 43.0 cm. Schouderhoogte
Nota: De genoemde categorieën, Small, Medium en Large, zijn bedoeld voor honden volgens de hierboven beschreven schouderhoogte.
Bij twijfel moeten de geleiders een officieel bewijs kunnen voorleggen van de schouderhoogte van de hond die gemeten werd door twee erkende keurmeesters (tentoonstelling- of agility-keurmeesters) en vermeld in het werkboek. Eventuele hermetingen moeten worden aangevraagd aan sectie 4C.
Honden waarvan de schouderhoogte niet kan gemeten worden, en bijgevolg niet gecategoriseerd worden, kunnen niet aan de TAP of wedstrijden deelnemen.

1.10.3. Klassen: per categorie worden volgende klassen erkend:

 1. Agility 1ste graad:
Voor honden die de ‘toelating tot agility-programma’ behaald hebben en minstens 15 maanden oud zijn op de dag van de wedstrijd.
Toelating tot Agility-Programma: zie verder in dit reglement.
 1. Agility 2de graad:
Honden die 18 maanden oud zijn en ten minste 6x foutloos (totaal fouten) gelopen hebben – waarvan maximum 3x in jumping – op wedstrijden van de 1ste graad mogen op vrijwillige basis overgaan naar de 2de graad. Wanneer men echter eenmaal heeft deelgenomen aan wedstrijden in de 2de graad is teruggaan naar de 1ste graad niet meer mogelijk.
Honden die 15x foutloos (totaal fouten) op het agility-parcours gelopen hebben op wedstrijden in de 1ste graad worden verplicht om over te gaan naar de 2de graad.
Honden met stamboom uit de 2de graad agility komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd van de KMSH ‘Beker van België Agility’.
 1. Agility 3de graad:
Voor honden die op wedstrijden van de 2de graad, minstens 8x foutloos hebben gelopen (0 strafpunten) en geldige resultaten om over te gaan hebben behaald. Van deze 8 resultaten mogen er maximum 3 in een jumping behaald zijn. Het aantal overgangen per wedstrijd wordt beperkt voor de categorie Large tot 1 per 30 deelnemende (uitslag in catalogus) honden ttz. van 1 tot 30 deelnemers: 1ste plaats is geldig als overgang, 31 tot 60 deelnemers: 2de plaats is geldig als overgang, 61 tot 90 deelnemers: 3de plaats is geldig als overgang, enz.
Het aantal overgangen per wedstrijd wordt beperkt voor de categorieën Small en Medium tot 1 per 20 deelnemende (uitslag in de catalogus) honden ttz. van 1 tot 20 deelnemers: 1ste plaats is geldig als overgang, 21 tot 40 deelnemers: 2de plaats is geldig als overgang, enz.
De overgang is verplicht, nadat 15x foutloos werd gelopen op het agility-parcours en 15 geldige resultaten om over te gaan werden behaald op wedstrijden van de 2de graad.
Zo dit resultaat (15x foutloos en geldige overgangresultaten) behaald wordt in een zelfde sportjaar is de geleider slechts verplicht om over te gaan naar de 3de graad ná de wedstrijd ‘Beker van België Agility’.
Zo dit resultaat niet behaald wordt in één sportjaar, is de geleider verplicht om over te gaan naar de 3de graad, onmiddellijk nadat het bedoelde resultaat werd gelopen.
Honden met stamboom uit de 3de graad agility komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd van de KMSH ‘Grote Prijs van België Agility’ en internationale kampioenschappen.
 1. Klas veteranen:
Voor honden die ouder zijn dan 7 jaar, ongeacht de categorie en de klas waarin ze lopen. Er zal dus maar één klas veteranen bestaan.
Overgaan naar de veteranenklas gebeurt op vrijwillige basis doch wanneer men eenmaal heeft deelgenomen aan een wedstrijd in deze klas kan men niet meer terug. De vermelding ‘veteraan’ zal dan ook in het werkboekje dienen vermeld te worden.
De veteranenklas kan niet in aanmerking komen voor een selectie met betrekking tot nationale of internationale kampioenschappen.
Deze klas wordt ook op elke wedstrijd georganiseerd en om ze daarbij het nodige aanzien te geven wordt een rangschikking opgemaakt en worden ook prijzen gegeven.
 1. Juniors/Cadetten
Cadetten: voor geleiders die minstens 8 jaar oud en jonger dan 15 jaar zijn.
Juniors: voor geleiders die minstens 15 jaar oud en maximaal 18 jaar zijn.
Het geboortejaar, niet de geboortedatum, is bepalend.
Deze geleiders lopen op wedstrijden een apart agility- en jumpingparcours.
Enkel honden die ingeschreven zijn voor één van de bovenvermelde klassen kunnen deelnemen aan de juniors/cadetten competitie
– veteranen zijn echter uitgesloten. Een junior of cadet kan hieraan maximaal met drie honden deelnemen.
De competitie wordt op elke wedstrijd ingericht – behalve op beperkte wedstrijden van 150 honden op 1 ring, waar ze mogen ingericht worden.
 
Opmerking:
– Het parcours dat in de veteranenklas wordt gelopen is een parcours van de 2de graad waarbij de hoogte van de sprongen is aangepast (Large = 45cm. – Medium = 35 cm. – Small = 25 cm.) en waarin de hoepel noch de dakschutting is opgesteld.

Nota : Deelname in een hogere klas (overgaan) kan pas nadat het volledig ingevulde resultatenblad werd gecontroleerd door een erkende agilitykeurmeester die de overgang bevestigt (datum plus naam en handtekening van de keurmeester).
 

2. PARCOURS: zie reglement F.C.I.

3. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN: zie reglement F.C.I.

4. HINDERNISSEN:
 

De hindernissen erkend door de F.C.I. De toestellen mogen voor de honden geen enkel gevaar opleveren en moeten verder, qua afmetingen, conformzijn aan de beschrijvingen.
 
5. HET KEUREN: zie reglement F.C.I.
 
6. KWALIFICATIES / VERMELDINGEN / RANGSCHIKKING: zie reglement F.C.I.
 
7. ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN: zie reglement F.C.I.

8. TOELATING TOT AGILITY-PROGRAMMA.
 

8.1. Algemeenheden
Aangezien binnen de hondensport de veiligheid voor de honden en de geleiders moet voorop staan, wordt aangenomen dat, alvorens te mogen deelnemen aan wedstrijden agility, de honden ook een zekere graad van gehoorzaamheid moeten bereikt hebben en bovendien de geleiders moeten aantonen dat ze voldoende overwicht hebben over de hond. Om dit te kunnen aantonen zullen de honden en hun begeleiders onderworpen worden aan het afleggen van een proef die kan leiden tot het behalen van een ‘toelating tot agility-programma’.
Deze proeven staan open voor alle honden die, op de dag van de proef minstens 15 maanden oud zijn, in het bezit van een werkboek en geslaagd zijn voor de test sociaal gedrag.
Conform de reglementen van de K.K.U.S.H. worden deze proeven gekeurd door 2 keurmeesters bevoegd in de discipline agility.

De proeven tot het behalen van de Toelating tot Agility-Programma kunnen ingericht worden bij brevetproeven G.P. wanneer deze losstaande van een wedstrijd G.P. worden ingericht. Eveneens kunnen de proeven ingericht worden als afzonderlijke wedstrijd of gekoppeld worden aan een agility-wedstrijd. Dan moeten de inrichters hiervoor wel de nodige ruimte, tijd en keurders voorzien.

8.2. De oefening:
Het beoordelen van de honden gebeurt op een eenvoudig parcours (graad 0) dat alle toestellen moet omvatten (slalom, alle raakvlaktoestellen, de vertesprong, de band, de tunnel, de slappe tunnel, de tafel en verder vervolledigd met maximum 5 hoogtesprongen).
Het parcours wordt opgesteld in een achtvorm (ongeveer) waarbij de volgorde van de toestellen kan variëren maar waarbij de tafel steeds geplaatst wordt in het midden (kruispunt van de achtvorm). De toestellen worden opgesteld volgens de reglementen (afstand en hoogte) en genummerd waardoor eveneens de startrichting wordt bepaald (keurmeesters).

De hond start op de tafel, loopt één cirkel (halve ‘8’) en komt terug op de tafel (pauze). Na het aftellen (5 sec.) loopt de hond de tweede cirkel (halve ‘8’) en eindigt weer op de tafel. Het starten van de tijd gebeurt op het ogenblik dat de hond de tafel verlaat (start) en de tijd stopt wanneer de hond op het einde van het parcours weer op de tafel komt (finish). De houding van de hond bij de start, pauze en finish is vrij.
De SPT wordt bepaald (afstand x snelheid) met als gemiddelde snelheid 2.25 m / sec. (minimum 2 m. / sec. – maximum 2.50 m. / sec.) waarbij de tijd op de tafel is inbegrepen. Laat de bodemgesteldheid dit echter niet toe, dan kan er uitzonderlijk van dit minimum afgeweken worden.

Om de proef met succes af te leggen moet minimum de kwalificatie ‘Zeer Goed’ (totaal maximum 15.99 strafpunten) behaald worden. Indien de proef niet lukt wordt één herkansing toegestaan (volledig parcours opnieuw lopen). Indien ook deze herkansing niet lukt, is de hond niet geslaagd. In de werkboekjes worden de resultaten enkel genoteerd met geslaagd (‘G’) of niet geslaagd (‘NG’)
Maximum worden 30 deelnemers per uur toegelaten.

Na het behalen van de ‘TAP.’ mag de hond deelnemen aan wedstrijden van agility 1ste graad.
Deelnemen aan de proef ‘TAP.’ met dezelfde hond mag zo dikwijls de geleider dit wil doch eenmaal de hond uitgebracht op een wedstrijd van de 1ste graad is teruggaan niet meer mogelijk.
 

9. WEDSTRIJDVORMEN
9.1. Officiële wedstrijdvormen:
Agility-wedstrijden houden in: een agility en een jumping parcours. Het zijn de officiële proeven waarvan de resultaten in de werkboekjes moeten ingeschreven worden.
Andere wedstrijdvormen kunnen voorzien en ingericht worden. De keurders dienen telkens te letten op een duidelijke briefing aan de geleiders waarbij deze dan herinnerd worden aan de reglementen van de wedstrijdvorm en de puntentoekenning.
 
9.1.1. Agility parcours: zie reglementen

9.1.2. Jumping parcours: zie reglementen
 

9.2. Erkende wedstrijdvormen:
9.2.1. Gokkerparcours:
Hierbij is het de bedoeling om, binnen een vooraf vastgestelde tijd, een zo hoog mogelijk aantal punten te vergaren. Dit kan door zoveel mogelijk toestellen, waaraan een puntenwaarde werd toegekend, 2 maal correct te nemen. Foutief genomen toestellen komen niet in aanmerking doch de tijd blijft lopen.
Een bonus kan gekoppeld worden aan het binnen een vastgestelde tijd te eindigen.

9.2.2. Vrij parcours:
Een variante op het gokkerparcours, echter, hier moeten de toestellen in willekeurige volgorde en binnen een vooraf vastgestelde tijd, éénmaal correct genoment worden. Honden die niet alle toestellen hebben genomen of een toestel tweemaal hebben genomen worden uitgesloten.

9.2.3. Knock Out (Afvallingswedstrijd):
Twee deelnemers lopen naast elkaar een zelfde parcours. De winnaar gaat telkens door naar een volgende ronde. Parcours kan ook in een cirkel opgesteld worden.

9.2.4. Estafette:
Een ploeg van twee of meerdere deelnemers lopen elk een, door de keurders, vooraf bepaald gedeelte van een parcours.

9.2.5. Twee in een vierkant:
Een ploeg van 2 deelnemers, één werkt op het parcours terwijl de andere in een vierkant wacht, moeten, binnen een vooraf bepaalde tijd, een vastgesteld parcours tweemaal rondkomen. De eerste hond werkt het parcours foutloos af en dan moet het parcours een tweede keer afgelegd worden door de andere hond. Wanneer echter één van beiden een fout maakt, vervolgt de andere het parcours vanaf de plaats waar de fout werd  gemeld.
 

9.3. Andere wedstrijdvormen:
9.3.1. Progressief parcours:
Een parcours bestaande uit springtoestellen progressief hoger worden opgesteld en waaraan dan telkens ook een hogere puntenwaarde is gekoppeld. Vanaf het ogenblik dat de hond een fout maakt wordt gestopt (ook de tijd) met behoud van de punten.

9.3.2. Snooker:
Een aantal toestellen in een welbepaalde opstelling, moeten correct en in een welbepaalde volgorde genomen worden. Wanneer een fout wordt gemaakt dient de geleider te stoppen.

9.3.3. Kracht en snelheid:
Een parcours uit twee delen waarvan een eerste deel de raakvlaktoestellen, de slalom, de vertesprong en de dubbelsprong bevat. Wanneer dit foutloos is afgewerkt kan begonnen worden aan het tweede gedeelte wat dan een jumping parcours is.

9.3.4. Heen en terug:
Een parcours met een beperkt aantal toestellen, die echter wel in beide richtingen kunnen genomen worden. Binnen een bepaalde tijd (SPT) moeten in het gedeelte ‘heen’ zoveel mogelijk toestellen genomen worden. Is de tijd verstreken begint het gedeelte ‘terug’.
Ook hier krijgen de toestellen een puntenwaarde en wordt de totale tijd op het parcours in rekening gebracht.
 

Nota:
Op al deze parcoursvormen kunnen nog allerlei varianten opgesteld worden. Belangrijk is echter dat elke wedstrijdvorm veilig blijft voor de honden en de geleiders en dat deze laatste ook goed geïnformeerd zijn over de reglementen en de puntentoekenning bij de betreffende wedstrijdvorm.
 
 
 
Agility WK selectienormen
Selectienormen WK Agility 2019

Art. 1 Het sportjaar start 1 maand voor de sluiting van de inschrijvingen van het WK agility 2018 en loopt tot 1 maand voor de inschrijvingsdatum het WK 2019.

Art. 2 Voor deelname aan het WK WUSV Agility moet:

 • men VVDH lid zijn, aangesloten bij een VVDH-kringgroep.
 • men deelnemen met een Duitse herder met stamboom.
 • de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België.
 • de geleider en de hond 1 team zijn, er kan gedurende het sportjaar niet geruild worden.
Art. 3 Om zich te selecteren kan de deelnemer punten verdienen in de agilitywedstrijden ingericht door de VVDH in seizoen 2019. Punten worden verdeeld volgens onderstaand schema.
plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten
1 80 6 56 11 37 16 23 21 13 26 4
2 75 7 52 12 34 17 21 22 11 27 3
3 70 8 48 13 31 18 19 23 9 28 2
4 65 9 44 14 28 19 17 24 7 29 1
5 60 10 40 15 25 20 15 25 5 30 1
 

Art. 4 Per wedstrijd dient zowel het officiële vaste parkoers als de jumping gelopen te worden. Voor elk van deze onderdelen kan men punten behalen. Een diskwalificatie geeft 0 punten voor dit onderdeel. Indien men 1 officieel parkoers niet kan meedoen vervallen de punten van deze wedstrijd. De punten worden geteld over het ganse deelnemersveld.

Art. 5 Om geselecteerd te worden, moet er verplicht deelgenomen worden aan minimum 2 wedstrijden ingericht door de VVDH en aan het VVDH-kampioenschap. In totaal moeten er minimum 100 punten zijn behaald op deze 3 wedstrijden.

Art. 6 De kandidaat-deelnemers mogen aan het WUSV Agility kampioenschap deelnemen in volgorde van:

 • de regerende WUSV Agility kampioen die VVDH lid is, mag zijn/haar titel verdedigen enkel met dezelfde hond.
 • diegene die VVDH kampioen wordt (dagwinnaar, vast parkours en jumping samengeteld), is rechtstreeks geselecteerd voor het WK.
 • De 5 WK-plaatsen worden opgevuld naargelang de rangschikking van het klassement gemaakt met optelling van de punten behaald op het VVDH kampioenschap en de 2 beste VVDH agilitywedstrijden van seizoen 2019.
 • om aanspraak te kunnen maken op een WUSV-selectie dient men te voldoen aan de minimumvoorwaarden opgelegd door WUSV.
Art. 7 De VVDH sponsort alleen de VVDH ploeg, niet individueel ingeschreven spelers.
 
Art. 8 Indien er minder dan 3 geleiders zich selecteren, mogen zij wel naar het WK gaan maar vervalt het landenklassement. De VVDH sponsort dan de individueel geselecteerde deelnemers. Indien er meer dan 3 geselecteerden zijn, dan is het verplicht om een ploeg te vormen.
 
Art. 9 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht de geselecteerde de selectie te ontnemen.

©2009 - 2021: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be