Algemeen

Technisch Personeel

Puppytraining

Reglementen

Programma’s

Reglementen

INRICHTEN BOP KAMPIOENSCHAP

Art. 01 – Het BOP kampioenschap dient, zoals de andere BOP- evenementen, bij voorkeur op een zaterdag te worden ingericht, teneinde het tijdschema voor de andere evenementen binnen de VVDH niet te zwaar te belasten. Eventueel kan hiervan afgeweken worden, mits speciale toelating van de BOP verantwoordelijke.

Art. 02 – De kandidaat-kringgroep voor deze organisatie dient zich kandidaat te stellen bij het opstellen van de sportkalender samen met de andere disciplines.

Art. 03 – Het opnemen van het BOP kampioenschap in de officiële VVDH jaarkalender houdt meteen een toelating in tot organiseren.

Art. 04 – Het BOP kampioenschap is een wedstrijd, er zullen die dag geen examens worden afgenomen.

Art. 05 – Het BOP kampioenschap is een hoofdmanifestatie en komt aldus in aanmerking voor VVDH sponsoring. De BOP verantwoordelijke evalueert de organisatie en de navolging van de sponsorrichtlijnen. Na het advies van de BOP verantwoordelijke aan het hoofdbestuur beslist deze al dan niet de sponsoring toe te kennen.

Art. 06 – De organisatie van dit kampioenschap gebeurt steeds in samenwerking met de  BOP verantwoordelijke.

Art. 07 – De 2 beoordelaars en 1 wedstrijdleider voor dit kampioenschap, worden aangesteld door de BOP verantwoordelijke.

Art. 08 – Voor het B.O.P. Kampioenschap moeten waarderingslijsten en wedstrijduitslagen opgemaakt worden en binnen de acht dagen naar de BOP verantwoordelijke en de Redactie verantwoordelijke verstuurd worden.

Art. 09 – Voor het B.O.P Kampioenschap dient de kringgroep zelf te zorgen voor een pistool, meetlat, chiplezer en stellen beoordeling- en wedstrijdformulieren ter beschikking van de beoordelaars.

Art. 10 – De officiële sponsors worden uitgenodigd op deze manifestatie door de organiserende kringgroep.

Art. 11 – De functie van beoordelaar en wedstrijdleider is onbezoldigd. Ze hebben wel het recht om een verplaatsingsvergoeding te vragen volgens de geldende afspraken binnen de VVDH.

Art. 12 – Kringgroepen, die na het aanvragen en bekomen van een toelating om een B.O.P. – kampioenschap in te richten en deze niet laten doorgaan, zijn verplicht de beoordelaars, andere functionarissen, deelnemers en de BOP verantwoordelijke minstens 48 uur vóór het begin van het evenement daarvan op de hoogte te brengen. Zo dit niet geschiedt, moet de kringgroep hen alle kosten vergoeden volgens de geldende tarieven, indien zij zich die dag aanbieden. Bovendien dienen de door de deelnemers gestorte inschrijfgelden terug betaald te worden.

Art. 13 – De deelnemer moet bij inschrijving lid zijn van VVDH en een certificaat bezitten van de graad waarin hij/zij wenst uit te komen op het kampioenschap. Om te kunnen deelnemen aan Graad BOP 3 dient men, minimum, 3 maal te hebben deelgenomen aan een BOP examen/wedstrijd, te rekenen vanaf het vorige Kampioenschap. Hij/Zij dient te melden, bij inschrijving, waar en wanneer hij heeft deelgenomen ter controle. Hier kan eventueel van afgeweken worden mits speciale toelating van de BOP verantwoordelijke.

Art. 14 – De uitslagen van het B.O.P. Kampioenschap wordt ingeschreven in het V.V.D.H. waarderingsboekje. De ingeschreven deelnemer moet, wanneer hij zich aanbiedt, zijn lidkaart en het VVDH waarderingsboekje kunnen voorleggen, dit ter controle van zijn lidmaatschap en behaalde certificaat van de graad waarin hij/zij wenst uit te komen op het kampioenschap.

Art. 15 – Deelnemers die voor dit kampioenschap hebben ingeschreven en zich op de dag van het kampioenschap niet aanbieden, zijn verplicht, het aan de organiserende Kringgroep verschuldigde inschrijfgeld, te betalen.

Art. 16 – Na afsluiting van de inschrijvingen, dient de organiserende Kringgroep de deelnemerslijst door te sturen naar de BOP verantwoordelijke.

Art. 17 – De samenstelling van de groepen kan aangepast worden onder de deelnemers van een zelfde graad, in aanwezigheid van beoordelaars en wedstrijdleider.

Art. 18 – De inrichtende kringgroep zorgt voor voldoende medewerkers om een vlot verloop van het kampioenschap te waarborgen ( witte hond enz.), het nodige materiaal zoals meetlat, pistool, chiplezer en stellen beoordeling- en wedstrijdformulieren ter beschikking van de beoordelaars.

Art. 19 – Op examens en wedstrijden mogen honden, toebehorend aan een beoordelaar niet door hem/zij beoordeeld worden

Art. 20 – De wedstrijdleider heeft het recht, buiten strafmaatregelen aanvragen, deelnemers die zich onbehoorlijk en/of onsportief gedragen, uit te sluiten van verdere deelneming.

Art. 21 – Alle geschillen of problemen, niet voorkomend in deze richtlijnen, zullen behandeld worden door de BOP verantwoordelijke . Deze kan er een voorlopige oplossing aan geven, in afwachting van een definitieve regeling door, naargelang het geval, de BOP verantwoordelijke of het Hoofdbestuur.

Art. 22 – Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde standaarden te ontnemen.

Art. 23 – Dit reglement vervangt alle voorgaande versies, ingang: 01/01/2019

Trofee Jean Leysen

Art. 01 – De ”Trofee Jean Leysen” is in het leven geroepen om de beste BOP – speler van het afgelopen kalenderjaar te belonen.

Art. 02 – De “Trofee Jean Leysen” wordt uitgereikt, in het jaar volgend op het sportjaar waarin de resultaten voor deze trofee behaald worden, bij de huldiging van de jubilarissen

Art. 03 – Enkel deelnemers van BOP 3 wedstrijd komen in aanmerking voor deze trofee.

Art. 04 – Om in aanmerking te komen moet men minimaal 4 wedstrijden plus het BOP kampioenschap gespeeld hebben.

Art. 05 – Om de trofee in ontvangst te kunnen nemen moet men in het jaar van de uitreiking nog steeds lid zijn van de VVDH, anders gaat de trofee naar de tweede in de rangschikking “Trofee Jean Leysen”.

Art. 06 – De winnaar van deze trofee is diegene die, na optelling van de punten van het totaal aantal gespeelde wedstrijden plus de punten van het kampioenschap, de meeste punten heeft. In geval van gelijke punten wint de jongste hond. De berekening gebeurt per geleider/hond combinatie.

Art. 07 – De winnaar van de “Trofee Jean Leysen” wordt persoonlijk uitgenodigd om de trofee in ontvangst te nemen.

Art. 08 – Alle geschillen of problemen, niet voorkomend in deze richtlijnen, zullen behandeld worden door de BOP verantwoordelijk.

Art. 09 – Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde standaarden te ontnemen.

Art. 1O – Dit reglement vervangt alle voorgaande versies, ingang: 01/01/2019

©2009 - 2019: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be