Algemeen

Technisch Personeel

Puppytraining

Reglementen

Programma’s

Reglementen

INRICHTEN BOP EXAMEN/WEDSTRIJD

INRICHTEN BOP EXAMEN/WEDSTRIJD

Artikel 1 – De BOP examens/wedstrijden, dienen bij voorkeur op een zaterdag ingericht te worden, teneinde het tijdsschema voor andere evenementen binnen de V.V.D.H. niet te zwaar te belasten. Eventueel kan hiervan afgeweken worden, mits toelating van de BOP verantwoordelijke.

Artikel 2 – De aanvragen tot het inrichten van een B.O.P. evenement dienen te gebeuren bij het opstellen van de sportkalender samen met de andere disciplines
Artikel 3 – Het aantal beoordelaars per evenement wordt bepaald op twee + 1 wedstrijdleider.

Artikel 4 – Voor de B.O.P. evenementen moeten waarderingslijsten en wedstrijduitslagen opgemaakt worden en binnen de acht dagen naar de BOP verantwoordelijke en naar de Redactie verantwoordelijke verstuurd worden.

Artikel 5 – De uitslagen van de B.O.P. evenementen worden ingeschreven in het V.V.D.H. waarderingsboekje. De ingeschreven deelnemer moet, wanneer hij zich aanbiedt, zijn lidkaart en het VVDH waarderingsboekje kunnen voorleggen, dit ter controle van zijn lidmaatschap en behaalde certificaat van de graad waarin hij/zij wenst uit te komen op het kampioenschap.

Artikel 6 – Buiten het recht om strafmaatregelen aan te vragen, zijn de wedstrijdleiders bevoegd om tijdens B.O.P evenementen de deelnemers die zich onbehoorlijk of onsportief gedragen uit te sluiten van verdere deelneming.

Artikel 7 – Aan de geslaagden van een examen dient een brevet uitgereikt te worden door de kringgroep.

Artikel 8 – De functie van beoordelaar en wedstrijdleider is onbezoldigd.Ze hebben wel het recht om een verplaatsingsvergoeding te vragen volgens de geldende afspraken binnen de VVDH.

Artikel 9 – Een goedgekeurd en op het tijdschema voorkomend evenement kan niet naar een andere datum worden verplaatst, tenzij goedkeuring van de BOP verantwoordelijke.

Artikel 10 – Het opnemen van een evenement in de officiële V.V.D.H.- kalender houdt meteen een toelating in tot organiseren.

Artikel 11 –Kringgroepen, die na het aanvragen en bekomen van een toelating om een B.O.P. evenement in te richten en deze niet laten doorgaan, zijn verplicht de beoordelaars, andere functionarissenen, deelnemers en de BOP verantwoordelijke minstens 48 uur vóór het begin van het evenement daarvan op de hoogte te brengen. Zo dit niet geschiedt, moet de kringgroep hen alle kosten vergoeden volgens de geldende tarieven, indien zij zich die dag aanbieden. Bovendien dienen de door de deelnemers gestorte inschrijfgelden terug betaald te worden

Artikel 12 – Voor de B.O.P. evenementen dienen de kringgroepen zelf te zorgen voor beoordelaars en wedstrijdleider, die zij kunnen vinden op de lijst van beoordelaars op de V.V.D.H. website. Tevens voorzien zij een pistool, meetlat, chiplezer en stellen beoordeling- en wedstrijdformulieren ter beschikking van de beoordelaars. De inrichtende kringgroep zorgt voor voldoende medewerkers om een vlot verloop van het het Examen/Wedstrijd te waarborgen.

Artikel 13- De samenstelling van de groepen kan aangepast worden bij ingeschreven deelnemers van dezelfde graad, in aanwezigheid van de beide beoordelaars en wedstrijdleider.

Artikel 14 – De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het goede verloop van het B.O.P. evenement op het terrein, waarvoor hij/ zij is aangesteld als wedstrijdleider.

Artikel 15 – De inrichtende kringgroep dient het lidmaatschap en behaalde certificaten van de ingeschreven deelnemers te controleren aan de hand van de V.V.D.H. lidkaart en het V.V.D.H. waarderingsboekje.

Artikel 16 – Op examens en wedstrijden mogen honden, toebehorend aan een beoordelaar niet door hem/zij beoordeeld worden.

Artikel 17 – Geleiders die hebben ingeschreven voor een B.O.P-evenement en zich op de gestelde dag niet aanbieden, zijn niettemin verplicht aan de organisatoren het verschuldigde inschrijfgeld te betalen.

Artikel 18 – Alle geschillen of problemen, niet voorzien in deze richtlijnen, zullen worden behandeld door de BOP verantwoordelijke, die er een voorlopige oplossing kan aan geven, in afwachting van een definitieve regeling ofwel door – naargelang het geval – de BOP verantwoordelijke of het Hoofdbestuur.
Artikel 19. Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde standaarden te ontnemen.
Artikel 20. Dit reglement vervangt de voorgaande versie van 08 september 2012, ingang: 01/01/2019

INRICHTEN BOP KAMPIOENSCHAP

Art. 01 – Het BOP kampioenschap dient, zoals de andere BOP- evenementen, bij voorkeur op een zaterdag te worden ingericht, teneinde het tijdschema voor de andere evenementen binnen de VVDH niet te zwaar te belasten. Eventueel kan hiervan afgeweken worden, mits speciale toelating van de BOP verantwoordelijke.

Art. 02 – De kandidaat-kringgroep voor deze organisatie dient zich kandidaat te stellen bij het opstellen van de sportkalender samen met de andere disciplines.

Art. 03 – Het opnemen van het BOP kampioenschap in de officiële VVDH jaarkalender houdt meteen een toelating in tot organiseren.

Art. 04 – Het BOP kampioenschap is een wedstrijd, er zullen die dag geen examens worden afgenomen.

Art. 05 – Het BOP kampioenschap is een hoofdmanifestatie en komt aldus in aanmerking voor VVDH sponsoring. De BOP verantwoordelijke evalueert de organisatie en de navolging van de sponsorrichtlijnen. Na het advies van de BOP verantwoordelijke aan het hoofdbestuur beslist deze al dan niet de sponsoring toe te kennen.

Art. 06 – De organisatie van dit kampioenschap gebeurt steeds in samenwerking met de  BOP verantwoordelijke.

Art. 07 – De 2 beoordelaars en 1 wedstrijdleider voor dit kampioenschap, worden aangesteld door de BOP verantwoordelijke.

Art. 08 – Voor het B.O.P. Kampioenschap moeten waarderingslijsten en wedstrijduitslagen opgemaakt worden en binnen de acht dagen naar de BOP verantwoordelijke en de Redactie verantwoordelijke verstuurd worden.

Art. 09 – Voor het B.O.P Kampioenschap dient de kringgroep zelf te zorgen voor een pistool, meetlat, chiplezer en stellen beoordeling- en wedstrijdformulieren ter beschikking van de beoordelaars.

Art. 10 – De officiële sponsors worden uitgenodigd op deze manifestatie door de organiserende kringgroep.

Art. 11 – De functie van beoordelaar en wedstrijdleider is onbezoldigd. Ze hebben wel het recht om een verplaatsingsvergoeding te vragen volgens de geldende afspraken binnen de VVDH.

Art. 12 – Kringgroepen, die na het aanvragen en bekomen van een toelating om een B.O.P. – kampioenschap in te richten en deze niet laten doorgaan, zijn verplicht de beoordelaars, andere functionarissen, deelnemers en de BOP verantwoordelijke minstens 48 uur vóór het begin van het evenement daarvan op de hoogte te brengen. Zo dit niet geschiedt, moet de kringgroep hen alle kosten vergoeden volgens de geldende tarieven, indien zij zich die dag aanbieden. Bovendien dienen de door de deelnemers gestorte inschrijfgelden terug betaald te worden.

Art. 13 – De deelnemer moet bij inschrijving lid zijn van VVDH en een certificaat bezitten van de graad waarin hij/zij wenst uit te komen op het kampioenschap. Om te kunnen deelnemen aan Graad BOP 3 dient men, minimum, 3 maal te hebben deelgenomen aan een BOP examen/wedstrijd, te rekenen vanaf het vorige Kampioenschap. Hij/Zij dient te melden, bij inschrijving, waar en wanneer hij heeft deelgenomen ter controle. Hier kan eventueel van afgeweken worden mits speciale toelating van de BOP verantwoordelijke.

Art. 14 – De uitslagen van het B.O.P. Kampioenschap wordt ingeschreven in het V.V.D.H. waarderingsboekje. De ingeschreven deelnemer moet, wanneer hij zich aanbiedt, zijn lidkaart en het VVDH waarderingsboekje kunnen voorleggen, dit ter controle van zijn lidmaatschap en behaalde certificaat van de graad waarin hij/zij wenst uit te komen op het kampioenschap.

Art. 15 – Deelnemers die voor dit kampioenschap hebben ingeschreven en zich op de dag van het kampioenschap niet aanbieden, zijn verplicht, het aan de organiserende Kringgroep verschuldigde inschrijfgeld, te betalen.

Art. 16 – Na afsluiting van de inschrijvingen, dient de organiserende Kringgroep de deelnemerslijst door te sturen naar de BOP verantwoordelijke.

Art. 17 – De samenstelling van de groepen kan aangepast worden onder de deelnemers van een zelfde graad, in aanwezigheid van beoordelaars en wedstrijdleider.

Art. 18 – De inrichtende kringgroep zorgt voor voldoende medewerkers om een vlot verloop van het kampioenschap te waarborgen ( witte hond enz.), het nodige materiaal zoals meetlat, pistool, chiplezer en stellen beoordeling- en wedstrijdformulieren ter beschikking van de beoordelaars.

Art. 19 – Op examens en wedstrijden mogen honden, toebehorend aan een beoordelaar niet door hem/zij beoordeeld worden

Art. 20 – De wedstrijdleider heeft het recht, buiten strafmaatregelen aanvragen, deelnemers die zich onbehoorlijk en/of onsportief gedragen, uit te sluiten van verdere deelneming.

Art. 21 – Alle geschillen of problemen, niet voorkomend in deze richtlijnen, zullen behandeld worden door de BOP verantwoordelijke . Deze kan er een voorlopige oplossing aan geven, in afwachting van een definitieve regeling door, naargelang het geval, de BOP verantwoordelijke of het Hoofdbestuur.

Art. 22 – Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde standaarden te ontnemen.

Art. 23 – Dit reglement vervangt alle voorgaande versies, ingang: 01/01/2019

Richtlijnen voor het secretariaat

Richtlijnen voor het secretariaat

Bij het inrichten van een BOP Examen/wedstrijd dient de inrichtende kringgroep een secretariaat te voorzien.

De dienstdoende secretaris dient voor de nodige documenten te zorgen:

  • Puntenbladeren voor de beoordelaar
  • Interne wedstrijdformulieren voor de BOP verantwoordelijke
  • Deelnemerslijst

Al deze documenten kan men downloaden via admin.vvdh.be , inloggen en dan doorklikken naar Kringgroepbeheer – Bestelbon Boetiek – Download Wedstrijddocumenten BOP. Gelieve deze formulieren te gebruiken i.p.v. zelf aan te maken. Deze documenten kan men bewerken en dienen voor het examen/wedstrijd ingevuld te zijn. Bij examens moet de geboortedatum van de hond genoteerd worden op de puntenbladeren van de beoordelaars.

Het secretariaat van de inrichtende kringgroep laat aan het technisch personeel en verantwoordelijke BOP op woensdag vóór de wedstrijd weten hoeveel deelnemers er zullen aantreden, om eventueel bij te groot aantal deelnemers de wedstrijd een uur vroeger te starten.

Bij het bepalen van de deelnemersvolgorde dient men er op te letten dat er deelnemers van dezelfde kringgroep, zo min mogelijk, samen hun wedstrijd afwerken. Bij de examens dient men bij slagen van de proeven een certificaat te voorzien, deze kan men aanmaken via admin.vvdh.be , inloggen en dan doorklikken naar Kringgroepbeheer – Aanvragen certificaten. LET OP: dit kan tot op de dag van de wedstrijd, daarna niet meer.

Na de wedstrijd dienen de  Interne Wedstrijdformulieren, samen met de ingevulde wekboekjes, getekend te worden door de Beoordelaars. De Interne wedstrijdformulier, samen met de puntenbladeren van de beoordelaars, moeten worden bezorgd aan de BOP Verantwoordelijke, dit kan via de wedstrijdleider of een beoordelaar. De deelnemerslijst met uitslag dient men elektronisch door te sturen naar de BOP Verantwoordelijke bop@vvdh.be en naar de Verantwoordelijke Website Webmaster@vvdh.be ter publicatie op de site. Indien de kringgroep, wat gewenst is ter promotie van BOP, een verslag wil maken van de wedstrijd kan men dit doorsturen naar de Verantwoordelijke Communicatie redactie@vvdh.be ter publicatie in het maandblad.

Op de dag van het Examen/wedstrijd dient de secretaris de deelnemers ontvangen, hun werkboekje te vragen en na te kijken of ze voor de juiste discipline zijn ingeschreven. Bij een loopse teef dient de deelnemer dit vooraf te melden, hij/zij zal dan als laatste de wedstrijd of examen afwerken en mag vooraf niet intrainen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 € per inschrijving.

Het is de gewoonte dat er voor de Beoordelaars/Wedstrijdleider en hun partner een ontbijt, middagmaal en drank wordt voorzien.

Na de wedstrijd is de kringgroep verplicht een onkostennota voor kilometervergoeding voor te leggen aan de Beoordelaars/wedstrijdleider aan het op dat moment geldende tarief (…euro/km).

Bij eventuele vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met de BOP Verantwoordelijke via bop@vvdh.be .

 

Trofee Jean Leysen

Art. 01 – De ”Trofee Jean Leysen” is in het leven geroepen om de beste BOP – speler van het afgelopen kalenderjaar te belonen.

Art. 02 – De “Trofee Jean Leysen” wordt uitgereikt, in het jaar volgend op het sportjaar waarin de resultaten voor deze trofee behaald worden, bij de huldiging van de jubilarissen

Art. 03 – Enkel deelnemers van BOP 3 wedstrijd komen in aanmerking voor deze trofee.

Art. 04 – Om in aanmerking te komen moet men minimaal 4 wedstrijden plus het BOP kampioenschap gespeeld hebben.

Art. 05 – Om de trofee in ontvangst te kunnen nemen moet men in het jaar van de uitreiking nog steeds lid zijn van de VVDH, anders gaat de trofee naar de tweede in de rangschikking “Trofee Jean Leysen”.

Art. 06 – De winnaar van deze trofee is diegene die, na optelling van de punten van het totaal aantal gespeelde wedstrijden plus de punten van het kampioenschap, de meeste punten heeft. In geval van gelijke punten wint de jongste hond. De berekening gebeurt per geleider/hond combinatie.

Art. 07 – De winnaar van de “Trofee Jean Leysen” wordt persoonlijk uitgenodigd om de trofee in ontvangst te nemen.

Art. 08 – Alle geschillen of problemen, niet voorkomend in deze richtlijnen, zullen behandeld worden door de BOP verantwoordelijk.

Art. 09 – Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde standaarden te ontnemen.

Art. 1O – Dit reglement vervangt alle voorgaande versies, ingang: 01/01/2019

Wisselbeker kringgroepen

Wisselbeker
“Kringgroep die het hoogste aantal leden afvaardigd op BOP Examens/Wedstrijden”

Art. 01 – De Wisselbeker ”Kringgroep die het hoogste aantal leden afvaardigd op BOP Examens/Wedstrijden” is in het leven geroepen om die Kringgroep te belonen die het hoogste aantal leden afvaardigd op BOP Examens/Wedstrijden in een kalenderjaar.

Art. 02 – De Wisselbeker ”Kringgroep die het hoogste aantal leden afvaardigd op BOP Examens/Wedstrijden” wordt uitgereikt,bij de huldiging van de jubilarissen, in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de resultaten voor deze trofee werden behaald.

Art. 03 – Per lid dat wordt afgevaardigd op een examen/wedstrijd krijgt de deelnemende kringgroep1 punt. Bij deelname aan het BOP Kampioenschap ontvangt de deelnemende kringgroep 2 punten per lid

Art. 04 – Een lid dat zich meerder keren inschrijft voor een examen/wedstrijd op dezelfde wedstrijd zal toch maar 1 punt verdienen voor zijn kringgroep.

Art. 05 – Om de trofee in ontvangst te kunnen nemen moet de kringgroep in het jaar van de uitreiking nog steeds lid zijn van de VVDH, anders gaat de trofee naar de tweede in de rangschikking.

Art. 06 – De winnaar van deze Wisselbeker is de kringgroep die, na optelling van de punten van het totaal aantal gespeelde wedstrijden plus de punten van het kampioenschap, de meeste punten heeft. In geval van gelijke punten wint de kringgroep die aan het meeste aantal wedstrijden heeft deelgenomen.

Art. 07 – De winnaar van de Wisselbeker ”Kringgroep die het hoogste aantal leden afvaardigd op BOP Examens/Wedstrijden” wordt persoonlijk uitgenodigd om de trofee in ontvangst te nemen.

Art. 08 – De kringgroep die,als eerste, 3 keer de wisselbeker wint mag deze behouden.

Art. 09 – Alle geschillen of problemen, niet voorkomend in deze richtlijnen, zullen behandeld worden door de BOP verantwoordelijke.

Art. 10 – Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde standaarden te ontnemen.

©2009 - 2021: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be